Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velká hora-Střelečská hůra

Vyhledávání

Velká hora-Střelečská hůra

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Střeleč
Mapové listy: 0334, 03342
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Opuštěný lom v západním svahu Velké hory u Střelče (455 m n.m.)
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Lom ve vulkanitech
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3220

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěný lom v západním svahu Velké hory u Střelče (455 m n.m., d. b. CR082) odkrývá bazanitovou přívodní dráhu žilného tvaru, která proráží vulkanickou brekcií. Bazanit i brekcie obsahují hojné xenolity křídových sedimentů. Brekcie je chaotická, masivní, nezvrstvená a tvoří ji až 1 m velké bloky nevesikulovaného bazanitu. Chaotická textura neumožňuje interpretaci, zda se jedná o výplň přívodní dráhy freatomagmatické erupce (diatremu), nebo nevytříděnou a nezvrstvenou facii uvnitř tufového kužele. Publikované stáří 24,6 Ma (Lustrino – Wilson 2007) není s ohledem na vysoký obsah xenolitického materiálu a postvulkanické alterační přeměny důvěryhodné.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: vulkanologie, ložisková geologie
Jevy: vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltoid, brekcie
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Reprezentativnost lokality dokládá to, že byla zařazena jako exkurzní v rámci mezinárodního geologického kongresu v Praze v r. 1968
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Není známo
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Po svahu níže velké plošné sesuvy 12.11.2011;

Literatura

Čech, S., et.al. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-342 Rovensko pod Troskami. - Česká geologická služba. Praha.; LUSTRINO, M. – WILSON, M. (2007): The circum-Mediterranean anorogenic Cenozoic igneous province. – Earth. Sci. Rev., 81, 1–65.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 14.07.10
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 12.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3220 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3220.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vulkanoklastické uloženiny freatomagmatických erupcí v opuštěném lomu na Velké Hoře u Střelče. , Stanislav Čech, 2010
Vladislav Rapprich, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]