Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velký, Střední a Malý Špičák

Vyhledávání

Velký, Střední a Malý Špičák

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Černý Potok, Kovářská
Mapové listy: 0144, 01443
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Tři dílčí elevace vrcholové části JZ. - SV. hřbetu ve vzdálenosti cca 2 - 3,5 km SV. od Kovářské. A) Velký Špičák -kota 965, B) Střední Špičák - kóta 924 m, C) Malý Špičák - 905 m
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Tři intruzivní tělesa neovulkanických hornin v krystaliniku vrcholové části Krušných hor.
ID : 322

Geologie

Geologická charakteristika: Tři diskutované výskyty neovulkanických intruziv vrcholové partie Krušných hor (nadmořská výška přes 900 m) dokládají značné působení eroze v této oblasti. Intruze Velkého i Malého Špičáku tvořené nefelinitem s.s. představují pravděpodobně přívodní dráhy povrchového vulkanického aparátu, který dnes již není zachován. Sama vulkanická tělesa pak indikují hlubší, než přípovrchovou facii přívodní dráhy. Zajímavá je pravidelná sloupcovitá odlučnost tělesa Velkého Špičáku. Přibližně 500 m J. od kóty Malého Špičáku je nižší elevace tvořená intruzivním tělesem sodalitického trachytu s nefelínem. Všechna tři tělesa jsou seřazena v jedné linii přibližně JZ-SV. průběhu, která směřuje dále na cca 6 km vzdálenou intruzi nefelinitu s.s. Jelení hory (k. 994). Lze tedy předpokládat tektonickou predispozici jejich přívodních drah. Není též vyloučena i rejuvinace této linie v době vzniku tělesa trachytu, který bývá považován za extrémní diferenciát bazaltického magmatu. Absolutní datování neovulkanitů z této lokality zatím bohužel neexistuje.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, strukturní geologie (tektonika), petrologie
Jevy: láva, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltoid
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Neovulkanická intruze dokumentující část geologického vývoje Krušných hor. Pravidelná sloupcová odlučnost, indikace tektonické linie. Zachovaná semiaridní vegetace.
Střety zájmů: právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Lokalita sama není předmětem ochrany ani se nenachází v jinak chráněné oblasti. Geologická podstata lokality není ovlivněna nepřirozeným zásahem. Autorovi nejsou známy žádné střety zájmů ohrožující lokalitu. Je však třeba zjistit záměr majitele pozemku!
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k ochraně lokality. 8.10.2009;

Literatura

Shrbený, O. (1980): Chemical composition of alkaline neovolcanics of the Krušné hory Mts., Bohemia. - Věst. Ůstř. úst. geol., 55, 1-10. Praha, Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 11.02.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 24.11.04, Mlčoch Bedřich 07.10.09, Mlčoch Bedřich 08.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 322 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/322.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Velký Špičák - sloupcovitá odlučnost nefelinitu, Bedřich Mlčoch, 2003
Velký Špičák - zbytek přívodní dráhy neovulkanitu, Markéta Vajskebrová, 2003
Pavla Gürtlerová, 2003
Velký Špičák - pohled ze Středního Špičáku, zbytky neovulkanitů, Pavla Gürtlerová, 2003
Střední a Velký Špičák (v pozadí s lesíkem), Pavla Gürtlerová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]