Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Holenice - kóta Rovina

Vyhledávání

Holenice - kóta Rovina

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Holenice
Mapové listy: 0334, 03342
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Morfologicky patrný hřeben jv. od Holenic s vrcholovou partií Rovina (439 m n. m.).
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Pinky v lese
Technický objekt: propadliny (pinky)
ID : 3210

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita je tvořena řadou starých malých těžebních jam (dok. bod CA104) v délce asi 400 m, která se táhne ve směru SV–JZ. Těžba se soustředila jen na 10–15 m široký pruh vápenců, které se zde v minulosti těžily povrchově, pravděpodobně jen pro lokální potřebu. V současnosti nikde netvoří pravý výchoz a nacházejí se jen ve formě drobných deskovitých úlomků (o velikosti do 15 cm). Vápence jsou uloženy do hnědočervených aleuropelitů permského stáří. Stratigraficky lze vápence přiřadit pravděpodobně ke svrchní části prosečenského souvrství (autun, sp. perm), které je dále tvořeno aleuropelity s podřadnými vložkami pískovců. Petrograficky se jedná o bílé až šedé mikritové až mikrosparitové vápence. Obvykle bývají masivní a v rámci vrstvy homogenní, místy je však zachována původní laminace. Z bioklastů zcela dominují schránky ostrakodů (až 1,1 mm) a jejich úlomky, které jsou ve světlejších laminách hojné. Obecně obsah bioklastů kolísá pod 5 %, ale může se zvyšovat až na více než 10 %. Potom lze již hovořit o vápencích biomikritových (wackestone). V těchto vápencích z nedalekých lokalit byly popsány bioturbační textury, které pravděpodobně vypovídají o prorůstání kořenových systémů terestrické flóry do jezerních karbonátových kalů (Čáp 2010).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - perm - svrchní perm
Témata: litologie, těžební činnost a její následky
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: geovědně historický význam

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stopy po historické těžbě permských vápenců
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Mimo vlastnictví pozemku bez střetu zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Zarostlé pinky v lese 12.11.2011;

Literatura

Čech, S., et.al. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-342 Rovensko pod Troskami. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čáp Pavel, 14.07.10
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 12.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3210 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3210.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavel Čáp, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]