Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lomy Chuchelna

Vyhledávání

Lomy Chuchelna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Semily
Mapové listy: 0332, 03324
Oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: lomy mezi obcí Chuchelna a rozvodnou Na Rovném
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skupina lomů na bazanit
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3207

Geologie

Geologická charakteristika: Jedná se o skupinu opuštěných lomů jz. od Semil. Lomy byly založeny v bazanitové lávě Kozákova. V lomech je velmi dobře vyvinutá sloupcová odlučnost bazanitu. Chladnutí lávy odspodu a svrchu současně vytvořilo dva systémy sloupcové odlučnosti (svrchní a spodní kolonáda). Přítomnost dvou systémů sloupců vedla v minulosti některé autory k domněnce, že se jedná o dva lávové proudy na sobě. Při bázi lávového proudu je možné nalézt polohu hyaloklastitového pískovce, který vznikl šokovou fragmentací prudce zchlazené lávy na kontaktu s vodou. Hyaloklastit je částečně promíchán s podložními fluviálními sedimenty miocénního až pliocénního stáří. Kontakt žhavé lávy s vodou nasyceným podložím vedl také ke vzniku bezkořenných kráterů. Ty vznikají v důsledku exploze vodní páry skrz lávový proud. Brekcie bezkořenného kráteru lemovaná slupkou prudce schlazené lávy byla zjištěna v Machově lomu. V bazanitu kozákovské lávy je také možné nalézt hojné xenolity plášťových peridotitů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: vulkanologie
Jevy: láva, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: významné fenomény spojené s interakcí lávy s vodním prostředím
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: ucházející

Literatura

Raprrich, V., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-324 Turnov. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 14.07.10
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 11.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3207 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3207.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]