Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čertí kopeček

Vyhledávání

Čertí kopeček

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Koberovy
Mapové listy: 0332, 03324
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: jižně od Koberov
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Drobné výchozy pyroklastik a malý opuštěný lůmek na morfologicky výrazném vršku.
Technický objekt: lom
ID : 3204

Geologie

Geologická charakteristika: Čertí kopeček je tvořen freatomagmatickými pyroklastiky surtseyského typu erupce. Pyroklastika jsou tvořena nevesikulovanými ostrohrannými úlomky bazanitu, mají podpůrnou strukturu zrn a jsou cementována karbonátem. Čertí kopeček představuje relikt tufového kužele. S ohledem na malou erozi málo soudržných pyroklastik se předpokládá pliocenní stáří tohoto vulkánku. Post-vulkanická aktivita karbonátem bohatého pramene znemožnila analytické datování erupce.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie
Jevy: vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: pyroklastika
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita nevyžaduje zvláštní ochranu
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Raprrich, V., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-324 Turnov. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 14.07.10
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 31.08.12, Kukal Zdeněk 21.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3204 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3204.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na tufový kužel Čertí kopeček., Vladislav Rapprich, 2009
Pohled na Čertí kopeček od silnice., Vladislav Rapprich, 2009
Nevytříděná hrubě zrnitá pyroklastika tufového kužele Čertí kopeček., Vladislav Rapprich, 2009
Freatomagmatická pyroklastika na Čertím kopečku vyhojená karbonátem., Vladislav Rapprich, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]