Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Prackov

Vyhledávání

Prackov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Vesec pod Kozákovem
Mapové listy: 0332, 03324
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Cca 200 m z. od kapličky v obci Prackov. Západně od silnice Prackov - Vesec pod Kozákovem v lese.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalky a výchozy pyroklastických uloženin
ID : 3203

Geologie

Geologická charakteristika: Na svazích bezejmenného vrchu mezi osadou Prackou a obcí Vesec jsou četné výchozy pyroklastických uloženiny. Výrazná morfologická sníženina ve vrcholové části pak velmi pravděpodobně představuje pozůstatek sopečného kráteru. Prackov tedy představuje relikt sopky, v celých Čechách nejlépe zachovalé. Charakter vulkanické aktivity byl rekonstruován na základě pyroklastických uloženin odkrytých v četných výchozech. Bazální pyroklastika odkrytá v korytě potoka na z. úbočí se vyznačují vysokým stupněm fragmentace (jednotlivé úlomky jen vyjímečně dosahují 3 cm, většinou jejich rozměr nepřesahuje 1 cm) a vysokým podílem xenolitů křídových sedimentů. Tato jemnozrnná pyroklastika s xenolity odpovídají iniciální freatomagmatické fázi. Směrem do nadloží, tedy po svahu vzhůru roste velikost fragmentů a velmi rychle se vytrácejí křídové xenolity. Mezi fragmenty převládají silně vesikulované strusky a objevují se také vřetenovité bomby. Některé bomby uzavírají peridotitové xenolity. Změna struktury pyroklastik souvisí se změnou erupčního stylu na strombolský v důsledku vysušení bezprostředního okolí vulkánku. Mezi struskami se objevují polohy lávy. Bazanit na Prackově byl datován metodou K/Ar. Výsledné stáří 4,92 Ma (Cajz et al. 2009) spadá do pliocénu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie
Jevy: výchoz, struskový kužel, láva
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: pyroklastika
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedna z nejlépe zachovaných sopek v ČR. Na výchozech je dobře viditelných přechod uloženin od freatomagmatické erupce do erupce strombolské.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Raprrich, V., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-324 Turnov. - Česká geologická služba. Praha.; CAJZ, V. – RAPPRICH, V. – SCHNABL, P. – PÉCSKAY, Z. (2009): Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti. – Zprávy geol. výzk. v roce 2008, 9–14.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 14.07.10
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 08.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3203 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3203.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
strusky, Vladislav Rapprich, 2011
kráter, Vladislav Rapprich, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]