Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kutná Hora - Královská procházka

Vyhledávání

Kutná Hora - Královská procházka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Kutná Hora
Mapové listy: 1332, 13324
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Skalní stěna ve v. úbočí údolí Vrchlice nad žel. tratí na trase Královské procházky, korycanské vrstvy
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní stěna o výšce cca 8 m a délce 100 m
ID : 3192

Geologie

Geologická charakteristika: Geologicky významný odkryv křídových pískovců v Kutné Hoře je přístupný z královské procházky na pravém břehu Vrchlice. Pískovce zastupující korycanské vrstvy jsou světle šedé až bělošedé, hrubozrnné a obsahují subangulární až suboválné valouny křemene, pararul a extraklasty z kalcitu. Velikost těchto valounů kolísá od 3 mm do 50 mm. Jsou subhorizontálně vrstevnaté se sklonem okolo 70/7°. Typický je též deskovitý rozpad. Zelené a rezavě zelené skvrny a šmouhy jsou způsobeny přítomností glaukonitu v různém stádiu zvětrávání. V pískovcích je místy dobře vyvinuto šikmé zvrstvení s generelními sklony 55/18°, 150/15° a 330/26°. Z nalezené makrofauny lze zmínit četné sekundárně kalcifikované, často abradované spongie, zpravidla redepované z jiných částí sedimentačního prostoru, které náleží třídám Hexactinellida (např. Laocoetis sp.) a Lithistida (např. Chonella sp. a Siphonia sp.).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - kolínský vývoj, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, proterozoikum
Témata: sedimentologie, paleontologie
Jevy: transgrese, diskordance, zkameněliny - fauna, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , organogenní (činnost organizmů)
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní přírodní stěna se selektivně vyvětranými pseudoškrapy a šikmým zvrstvením vápnitých pískovců
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Doporučeno čištění od popínavých rostlin a náletů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Štědrá ed. (2010): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 13-324 Kutná Hora s Vysvětlivkami. ČGS Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štědrá Veronika, 17.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3192 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3192.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Odkryv v zářezu železniční tratě na v. břehu Vrchlice, Kutná Hora. Šikmo a horizontálně zvrstvené vápnité pískovce obsahují polohy s četnými abradovanými a redeponovanými spongiemi a jinými litoklasty., Radek Vodrážka, 2006
Profil vápnitými pískovci na v. břehu Vrchlice, Kutná Hora. Nápadné je dobře vyvinuté šikmé zvrstvení., Radek Vodrážka, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]