Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Granátický peridotit Na Matyldě

Vyhledávání

Granátický peridotit Na Matyldě

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Malešov
Mapové listy: 1332, 13324
Geologická správní oblast: Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
Lokalizace: Skalka zvaná „Na Matyldě“ se nachází při pravém břehu přibližně proti ústí Švadlenky do vzduté Vrchlice.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Jeden z výskytů drobných těles pyropového peridotitu, typických pro kutnohorské krystalinikum, tvoří drobnou elevaci a výraznou výspu se skalnatým výchozem o rozměrech cca 12x6x4 m v ohybu severního okraje nádrže Vrchlice.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3187

Geologie

Geologická charakteristika: Serpentinizovaný peridotit tvoří budinu uzavřenou ve světlých muskovitických až dvojslídných migmatitizovaných rulách, které vycházejí na povrch ještě nad serpentinitovou skalkou pod okrajem lesa a dále podél nádrže. Budina je tvořená nerovnoměrně páskovanými serpentinizovanými peridotity špinavě zelenošedé až zrzavě žlutavé, na čerstvém lomu černé až černozelené barvy(foto 9-7b), které jsou místy na ovětralých plochách vyvětrané do čtvercovitých pseudoškrapů. Peridotity jsou tvořeny převážně minerály serpentinové skupiny a pozůstatky zrn původní plášťové minerální asociace – olivínu, klinopyroxenu, ortopyroxenu, granátu a ilmenitu. Poněkud lépe zachovaná černočervená zrna hořečnatého granátu jsou buď izolovaná v základní hmotě, nebo tvoří zrnité agregáty do velikosti až 2 cm. Na navětralých plochách tvoří granátová zrna i s případným ortopyroxenovým lemem ostrohranné výstupky. Serpentinity obsahují také další vedlejší a akcesorické minerály typické pro serpentinizovaná ultrabazika, jako hořečnaté amfiboly a chlority, magnetit, Cr-spinel, pentlandit a pyrhotin (Šrein et al. 2007). V budině jsou zachované strukturní prvky – minerální páskování (směr sklonu 325–350/40–30°), příčnou strmou refoliaci uklánějící se k J, a puklinové plochy s úklonem 65–70/75–80°. Zdejší pyropový granát nebyl používán k broušení kvůli intenzívnímu popraskání a nepříznivé geologické situaci pro těžbu. Jeho tmavě červená zrnka a jejich úlomky byly tradičně nacházeny v suťových osypech pod výchozem, dnes převážně pod vodní hladinou. Koutek (1967) uvádí další menší výskyt serpentinizovaného peridotitu jjv. na opačné straně Vrchlice při úpatí svahu, dnes pod vodní hladinou.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: mineralogie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz, deformační stavby, litologické rozhraní, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), tektonická
Hornina: peridotit, serpentinit (hadec), rula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý výchoz pyroponosných serpentinizovaných peridotitů tvořících tektonickou budinu v rulách kutnohorského krystalinika.
Střety zájmů: vodní zdroje
Popis střetů zájmů: Výchoz se nachází v ochranném pásmu VZ Vrchlice
Stav lokality: ucházející

Literatura

Štědrá ed. (2010): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 13-324 Kutná Hora s Vysvětlivkami. ČGS Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štědrá Veronika, 07.06.10
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 24.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3187 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3187.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchoz serpentinizovaných granátických peridotitů na břehu nádrže Vrchlice z. od Malešova - detail.  , Veronika Štědrá, 2010
Výchoz serpentinizovaných granátických peridotitů na břehu nádrže Vrchlice z. od Malešova., Veronika Štědrá, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]