Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pískovcové lůmky u Nové Lhoty

Vyhledávání

Pískovcové lůmky u Nové Lhoty

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Nová Lhota
Mapové listy: 1332, 13324
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Lůmky podél přítoku Vrchlice, soustava stěnových pískovcových lůmků se nachází 300 m s. a sv. od obce Nová Lhota.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Drobné lůmky ve váp. pískovcích podél skalní římsy nad údolím. V lůmcích podél vrcholu svahu byl těžen pískovec pro stavební účely (Urbánek 1959).
Technický objekt: lom
ID : 3186

Geologie

Geologická charakteristika: Na lokalitě jsou na několika profilech odkryty křemenné (kvádrové) pískovce a vápnité pískovce svrchního cenomanu (svrchní křída) mořského původu (Urbánek 1959). Pískovce obsahují četnou makrofaunu (ústřice a rudisti), která je zpravidla koncentrovaná v polohách, které jsou výsledkem splachů z mělčích (plážových) částí okraje křídové pánve. Kvartérní sedimentární pokryv chybí, nebo je zastoupen málo mocnými polohami spraší (srovnej Urbánek 1959). Jeden z lůmků se proslavil kosterním nálezem dinosaura z čeledi Iguanodontidae (Fejfar et al. 2005). Ten je naprosto unikátní nejen v rámci České republiky, ale i celé střední Evropy. Dosud nejdůležitější je nález stehenní kosti suchozemského dinosaura, z něhož bylo možné určit typ obratlovce i způsob života. Koncem roku 2017 byl na základě této kosti popsán a pojmenován nový druh - Burianosaurus augustai (první nově pojmenovaný dinosaur z našeho území!) (Madzia D. 2017). Zbytky obratlovců představují i zuby žraloků (rody Cretolamna, Otodus) a zuby kostnatých ryb (Pycnodus). Fosilní zbytky bezobratlých reprezentují například akumulace schránek rudistů druhu Radiolites sanctaebarbarae POČTA. Mocné akumulace schránek ústřic, zastoupené především druhem Rhynchostreon suborbiculatum (LAMARCK), lze srovnat jen s výskytem chráněného přírodního výtvoru v lomu u Červených Peček (Vodrážka 2005). Až jeden metr mocné polohy obsahují desítky dobře zachovalých jedinců, často s artikulovanými miskami. Přítomnost vrtavých vápnitých spongií ichnorodu Entobia na této lokalitě svědčí o výskytu tohoto ichnotaxonu v nejmělčím mořském prostředí, které bylo zastiženo ve svrchní křídě (Vodrážka 2006). Vrtavé spongie ve schránkách ústřic z této lokality dovolily získat cenná paleobiologická a paleogeografická data (Vodrážka 2006). Typovou lokalitou druhu Entobia exogyrarum (POČTA) je právě lokalita Nová Lhota, Počtou (1885) označovaná též jako Mezholezy. Další druhy ústřic (např. Hyotissa semiplana) a dalších bezobratlých (serpulidi, mechovky) dokládají bohatý život v počáteční fázi sedimentace české křídové pánve.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - kolínský vývoj, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: cenoman, proterozoikum
Témata: sedimentologie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - fauna, erozní rýha
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody), organogenní (činnost organizmů)
Hornina: pískovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita byla navržena pracovníky ČGS k ochraně ve smyslu zákona 114/1992 Sb. v kategorii „Přírodní památka“ (Vodrážka 2007). Chráněno jako registrovaný VKP Vápencové zlomy .
Střety zájmů: zemědělství
Popis střetů zájmů: Možné střety se sběrateli fosilií a majetkovými poměry.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Štědrá ed. (2010): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 13-324 Kutná Hora s Vysvětlivkami. ČGS Praha.; Madzia D., Boyd C. A., Mazuch M. (2017). A basal ornithopod dinosaur from the Cenomanian of the Czech Republic. - Journal of Systematic Palaeontology: 1–13.; Vodrážka, R. (2006a): Entobia exogyrarum (Frič, 1883) from the Upper Cretaceous of the Bohemian Cretaceous Basin. – Ichnos 13, 13, 199-201; Vodrážka R. (2007);

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štědrá Veronika, 17.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3186 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3186.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Několik profilů křídových křemenných kvádrových pískovců a vápnitých pískovců svrchního cenomanu s četnými zkamenělinami ústřic, rudistů, zub žraloků a kostnatých ryb., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Několik profilů křídových křemenných kvádrových pískovců a vápnitých pískovců svrchního cenomanu s četnými zkamenělinami ústřic, rudistů, zub žraloků a kostnatých ryb., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Několik profilů křídových křemenných kvádrových pískovců a vápnitých pískovců svrchního cenomanu s četnými zkamenělinami ústřic, rudistů, zub žraloků a kostnatých ryb., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Několik profilů křídových křemenných kvádrových pískovců a vápnitých pískovců svrchního cenomanu s četnými zkamenělinami ústřic, rudistů, zub žraloků a kostnatých ryb., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Několik profilů křídových křemenných kvádrových pískovců a vápnitých pískovců svrchního cenomanu s četnými zkamenělinami ústřic, rudistů, zub žraloků a kostnatých ryb., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Několik profilů křídových křemenných kvádrových pískovců a vápnitých pískovců svrchního cenomanu s četnými zkamenělinami ústřic, rudistů, zub žraloků a kostnatých ryb., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]