Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Práchovna

Vyhledávání

Lom Práchovna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Kutná Hora
Mapové listy: 1332, 13324
Geologická správní oblast: Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
Lokalizace: Kutná Hora - Předměstí, lom mezi tratí, Vrchlicí a silnicí
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Původně stěnový a jámový lom, dnes zavezeno a k vidění je jen svrchní část lomové stěny
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3183

Geologie

Geologická charakteristika: Kolmá lomová stěna dnes již opuštěného lomu Práchovna vyniká instruktivním profilem o délce asi 250 m (foto 9-18). Stěnový a jámový lom nazývaný také Čížkova skála sloužil jako zdroj stavebního kameniva při výstavbě železniční trati a okolních staveb. Při postupu těžby byly odkryty v migmatitizovaných rulách četné trhliny se vzácnými minerály titanu, brookitem a anatasem (Vrba 1901), a dalšími minerály tzv. alpské parageneze: např. fluoritem, křišťálem, chloritem, adulárem, muskovitem, turmalínem, pyritem a kalcitem (Sotorník 1928, Fišera 1977). Vrbou byl odsud popsán vůbec první výskyt brookitu z českého území. Minerály titanu se při větrání dostaly i do nadložních pískovců (Běhal – Běhal 2005). Na horniny kutnohorského krystalinika se subhorizontální až subvertikální foliací nasedají horizontálně uložené vápnité pískovce korycanských vrstev perucko-korycanského souvrství. Mezi šikmo uloženými podložními horninami kutnohorského krystalinika a na něj nasedajícími svrchnokřídovými sedimenty je patrná úhlová diskordance. Na bázi těchto pískovcových sedimentů je místy vyvinuta poloha bazálního slepence o mocnosti až 20 cm (foto 9-19). Dobře opracované valouny křemene a krystalinických hornin o průměru až 10 cm jsou tmeleny špatně vytříděným vápnitým pískovcem. Ve vyšších částech sledu křídových sedimentů přibývá vápnité mezerní hmoty a bioklastů, pískovec je lépe vytříděný a kompaktnější. (Čech S., Vodrážka R. a Štědrá V. in Štědrá ed. 2010)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: mineralogie, sedimentologie, paleontologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: diskordance, deformační stavby, transgrese
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), sedimentární
Hornina: migmatit, pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Názorná ukázka transgrese křídy na deformované migmatity, významný krajinný prvek určený alternativně k rekreaci a sportu místních organizací, lokalita často zmiňovaná v literatuře díky minerlogickým nálezům alpské parageneze vhodná na další geoturistické využití
Střety zájmů: sport, rekultivace, rekreace, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Jámová část lomu byla po ukončení těžby postupně zavezena odpadem a lom je nepravidelně využíván pro rekreační účely.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Doporučeno k umístění geologické expozice v terénu s využitím odkryvů v lomu. 23.10.2010; Sledovat změny, turisitická lokalita. 04.10.2012;

Literatura

Sotorník 1928,Fišera 1977, Štědrá ed. (2010): Geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štědrá Veronika, 17.06.10
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 04.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3183 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3183.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Část lomové stěny původně hlubšího lomu odkrývá nasedání horizontálně zvrstvených svrchněkřídových vápnitých pískovců na vrásněné horniny starohorního kutnohorského krystalinika. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Část lomové stěny původně hlubšího lomu odkrývá nasedání horizontálně zvrstvených svrchněkřídových vápnitých pískovců na vrásněné horniny starohorního kutnohorského krystalinika. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Část lomové stěny původně hlubšího lomu odkrývá nasedání horizontálně zvrstvených svrchněkřídových vápnitých pískovců na vrásněné horniny starohorního kutnohorského krystalinika. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Část lomové stěny původně hlubšího lomu odkrývá nasedání horizontálně zvrstvených svrchněkřídových vápnitých pískovců na vrásněné horniny starohorního kutnohorského krystalinika. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Část lomové stěny původně hlubšího lomu odkrývá nasedání horizontálně zvrstvených svrchněkřídových vápnitých pískovců na vrásněné horniny starohorního kutnohorského krystalinika. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Část lomové stěny původně hlubšího lomu odkrývá nasedání horizontálně zvrstvených svrchněkřídových vápnitých pískovců na vrásněné horniny starohorního kutnohorského krystalinika. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]