Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vyskeř

Vyhledávání

Vyskeř

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Vyskeř
Mapové listy: 0334, 03342
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Poutní místo s kaplí, relikt drobného monogenetického vulkánku.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalka s výskytem pikritů. Drobný opuštěný lůmek v tufech
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3182

Geologie

Geologická charakteristika: Vyskeř je reliktem monogenetického vulkánku, který okolní plošinu tvořenou křídovými sedimenty převyšuje o zhruba 65 metrů. Skalky ve vrcholové partii tvoří pikrit, což je v oblasti Českého ráje hornina vzácná a výjimečná horninou. Pikrit je nápadný hojnými velkými vyrostlicemi olivínu (až 7 mm), z nichž některé uzavírají zrnka chromitu. Pikrit zde tvoří přívodní dráhu monogenetického vulkánu, která je částečně obnažena selektivní erozí. Přívodní dráha je nápadně protažená ve směru V–Z, široká asi 80 m a asi 400 m dlouhá. Pikrit na Vyskeři má částečně kumulátový charakter, neboť magma bylo oproti původní bazanitové tavenině obohaceno o asi 15 % olivínu. Přestože, s ohledem na nízký obsah draslíku, nebylo analytické datování pikritu z Vyskeře úspěšné, je velmi pravděpodobné, že aktivita tohoto vulkánku odpovídá okolním bazanitů se stářím okolo 17 Ma. Kompaktní přívodní dráha je lemovány uloženinami sopečných erucí, do kterých pronikla. Nejlépe jsou pyroklastika odkryta v opuštěném lůmku na jihozápadním úpatí kopce. Středně zrnitá pyroklastika jsou sice špatně vytříděná, ale s podpůrnou strukturou zrn a místy i s náznaky zvrstvení periklinálně ukloněného pod úhlem ca 30°. V uloženinách převládají drobné ostrohranné úlomky nevesikulovaného bazanitu a křídy. Tato pyroklastika jsou produktem intenzivní fragmentace v podmínkách prudkého schlazení magmatu vodou v povrchových podmínkách. Proti podpovrchovému umístění ohniska explozí svědčí zejména nízký obsah křídových xenolitů. To odpovídá surtseyskému typu erupce tufových kuželů v mokřadním až mělce jezerním prostředí.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie
Jevy: výchoz, charakteristická hornina, vulkán
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit, pyroklastika, tuf
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významné vulkanologické fenomény. Průnik pikritu křídovými sedimenty.Doklad erupce tufových kuželů v mokřadním až mělce jezerním prostředí.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k ochraně s ohledem na unikátní jevy a horniny. 31.8.2012;

Literatura

Čech, S., et.al. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-342 Rovensko pod Troskami. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 01.06.10
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 11.11.11, Rapprich Vladislav 31.08.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3182 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3182.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vrch Vyskeř s kaplí sv. Anny., Stanislav Čech, 2010
Vrch Vyskeř s kaplí sv. Anny., Stanislav Čech, 2010
Periklinálně uložená vulkanoklastika na j. svahu vrchu Vyskeř. , Stanislav Čech, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]