Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mužský

Vyhledávání

Mužský

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mladá Boleslav
Katastrální území: Mužský
Mapové listy: 0334, 03341
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Vrch Mužský (463 m n.m.), severně od obce Mužský
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výrazná elevace a dominanta v krajině, opuštěné lomy v olivinickém nefelinitu
ID : 3178

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch Mužský (463 m n.m.) je nejvyšším bodem a zároveň nejvýraznější krajinnou dominantou na listu Kněžmost. Elevaci tvoří přívodní dráha olivinického nefelinitu částečně obnažená selektivní erozí a částečně lemována středně až hrubě zrnitými pyroklastiky freatomagmatických erupcí. Kompaktní přívodní dráha je zřetelně protažená přibližně ve směru sever-jih v délce asi 140 m při šířce 30–40 m. Olivinický nefelinit tvoří drobné skalky ve vrcholové části, nižší partie jsou odkryty dvěma opuštěnými lomy. Větší jižní lom sledoval kompaktní horninu a v bočních stěnách zůstaly hrubě zrnité facie freatomagmatických pyroklastik. Lom na západním svahu odkrývá kompaktní olivinický nefelinit s dobře vyvinutou sloupcovitou odlučností. Výsledkem těžby silně rozpukaného bazaltoidu je také volně přístupná puklinová jeskyně. Při okraji západního lomu je zachován relikt středně zrnitých freatomagmatických pyroklastik. Pyroklastické uloženiny jsou špatně vytříděné, tvořené ostrohrannými úlomky nevesikulovaného bazaltoidu a xenolity křídových sedimentů o velikosti 1–5 cm. Mají podpůrnou strukturu zrn, mezi kterými většinou chybí popelová matrix. Dobře patrné periklinální zvrstvení svědčí o ukládání na svahu drobného tufového kužele. Popisovaná pyroklastika jsou produkty freatomagmatických erupcí ovlivněných interakcí magmatu s vodou, většinou povrchovou, nebo jen mělce podpovrchovou. Teplotní šok způsobený chladnou vodou vedl k intenzivní fragmentaci magmatu a zastavení procesu vesikulace. Proto jsou pyroklasty i v proximální facii drobné, ostrohranné a nevesikulované. Povrchové nebo mělce podpovrchové ohnisko exploze vede k relativně nízkému zastoupení xenolitického materiálu v porovnání s maarovými erupcemi. Kompaktní přívodní dráha Mužského byla datována metodou K/Ar na 19,43 ± 0,61 Ma (burdigal).Mužský tak patrně představuje nejstarší člen spodno-miocénního vulkanizmu v Českém ráji s převažujícími věky okolo 17 Ma (Rapprich et al. 2007, Cajz et al. 2009).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: vulkanologie
Jevy: vulkanoklastika, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit, pyroklastika
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2025     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást PR Příhrazské skály (id 2765)
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Valečka, J., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-341 Kněžmost. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 01.06.10
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 11.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3178 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3178.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled z kóty Mužský (463 m n.m) k SZ. V pozadí je Ralsko., Lucie Kondrová, 2012
Kóta Mužský(463 m n.m)., Lucie Kondrová, 2012
Kóta Mužský(463 m n.m)., Lucie Kondrová, 2012
Vladislav Rapprich, 2010
Vladislav Rapprich, 2010
Olivinický nefelinit odkrytý v lomu na j. straně vrchu., Jaroslav Valečka, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]