Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rýžovna

Vyhledávání

Rýžovna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Rýžovna
Mapové listy: 0143, 01434
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Asi 6 km z. od Božího Daru kóta 1054 Nad Rýžovnou. V sz. svahu elevace opuštěný lom
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom v lávovém proudu s projevem sonnendbrandu
Technický objekt: lom
ID : 316

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita odkrývá jeden z několika lávových proudů budujících svrchní část hřebenu mezi Rýžovnu a Hřebečnou. Je to výlev ležící na nevulkanickém podloží a lze na něm pozorovat jev specifické alternace. Drobný kuličkovitý rozpad bazaltoidních hornin, který markantně zvýrazňuje navětrání, je u nás tradičně nazýván sonnenbrandem. Je to primárně získaná textura, což je na odkryvu pěkně dokumentováno. Intenzita postižení totiž vzrůstá směrem do podloží a je doprovázena i změnou odlučnosti od sloupcové k nepravidelně bločkové. Dle průzkumných prací (Lomozová - Mrňa 1967) leží výlev na terciérních sedimentech a lze důvodně předpokládat, že sonnenbrand vznikl právě díky syngenetickému kontaktu lávového proudu se svým podložím (Cajz 1993). Tento jev je v mladých vulkanitech Českého masivu velmi častým a technologicky velmi nevhodným. Takto postižená hornina, je-li vystavena působení větrání, se v průběhu krátkého času zcela rozpadne.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, stratigrafie, petrologie
Jevy: lávový proud, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka syngenetické alternace láv známé jako sonnenbrand, zprostředkovaný doklad o mladém výzdvihu Krušných hor - zachované terciérní sedimenty pod výlevem.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Lom je zarostlý, odkryvy porostlé lišejníkem a stěny z větší části zasucené.
Stav lokality: špatný

Literatura

Cajz, V. (1993): K problému sonnenbrandu. - Zpr. o geol. Výzk. v roce 1991, 24-25. Praha. Lomozová, V. - Mrňa, F. (1967): Relikty třetihorních sedimentů v okolí Rýžovny v Krušných horách. - Věst. Ústř. úst. geol., 42, 345 - 352. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 25.11.93
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 24.06.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 316 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/316.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný lom bazaltoidních hornin se zajímavým způsobem rozpadu (typ sonnenbrand)., Markéta Vajskebrová, 2021


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]