Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Černá v Pošumaví - Bližná (lom)

Vyhledávání

Černá v Pošumaví - Bližná (lom)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Český Krumlov
Katastrální území: Černá v Pošumaví
Mapové listy: 3223, 32233
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Jámový lom v provozu na sz. svahu kóty 813 (Vápenný vrch), 1 km j. od kostela v Černé v Pošumaví.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Lom v provozu s těžbou krystalických vápenců, pararul a erlanů Českokrumlovské pestré skupiny
Technický objekt: lom
ID : 3158

Geologie

Geologická charakteristika: Hlavní typy hornin jsou různé variety biotitických pararul s četnými polohami mramorů, kvarcitických pararul, metakvarcitů, erlanů, grafitických rul a amfibolitů českokrumlovské pestré skupiny. Karbonátové horniny jsou kalcitické a dolomit-kalcitické mramory. Horniny mají převážně refoliační planární textury se středními sklony k SZ, avšak místy se vyskytují relikty starších staveb se strmou foliací o směru téměř S-J. Metamorfované horniny protínají drobné žíly jednoduchého pegmatitu s biotitem o mocnosti do 1 m, avšak během těžby byla zastižena také žíla lithného pegmatitu, obsahující turmalín s převahou elbaitové složky. Tento výskyt má zřejmě vztah k podrobněji studovanému Li-pegmatitu v grafitovém dole Václav v Bližné (Novák et al. 1997, 1999). Jako výplně nehojných trhlin v horninách této lokality se vyskytuje řada minerálů alpské parageneze, zahrnující aktinolit, magneziohornblend, chrysotil, kalcit, křemen, titanit, epidot, fluorit, chabazit-Ca, gismondin, pyrit, pyrhotin a chalkopyrit (Zikeš – Welser 2008, 2009).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: ložisková geologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika), těžební činnost a její následky
Jevy: žíla (magmatická), deformační stavby, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), pararula, erlan
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mimořádný význam lomu je především v typickém vývoji Českokrumlovské pestré skupiny.
Součást VCHÚ: CHKO Šumava
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Po ukončení těžby doporučeno zachovat významné profily.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Po ukončení těžby doporučeno zachovat stěnové odkryvy. Doporučeno k ochraně. 16.9.2010; těžba postupuje, kontrolovat zachování stěn. 08.10.2012;

Literatura

Vrána S. et al. (2009): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 32-233 Černá v Pošumaví. - MS Čes. geol. služ. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vrána Stanislav, 28.01.10
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 16.09.10, Kukal Zdeněk 08.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3158 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3158.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Krupička, 2010
Jiří Krupička, 2010
Jiří Krupička, 2010
Jiří Krupička, 2010
Jiří Krupička, 2010
Jiří Krupička, 2010
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]