Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Suchohrdly u Miroslavi

Vyhledávání

Suchohrdly u Miroslavi

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Suchohrdly u Miroslavi
Mapové listy: 3412, 34121
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně - úsek Střed a Jih
Lokalizace: 1400 m sz. od kostela v Suchohrdlech u Miroslavi
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: stěna bývalé těžebny
Technický objekt: pískovna, štěrkovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3156

Geologie

Geologická charakteristika: Bývalá těžebna v zářezu svahu o výšce 12 m a délce 50 m. Vystupují zde písky a štěrky ottnangu horizontálně až subhorizontálně uložené. Na bázi stěny byly dokumentovány jemnozrnné štěrky se zaoblenými valouny o průměrné velikosti 1-2 cm, dominují křemeny a tmavé rohovce. Ve štěrcích pozorováno korytovité zvrstvení o délce koryt 20-25 cm. V nadloží se nalézají hrubozrnné písky až jemnozrnnné štěrky subhorizontálně uložené. Hranice oproti podložním pískům je ostrá. Písky i štěrky jsou navětralé, na vrstevních plochách vysráženy oxidy železa. Písky jsou obývány břehulemi. V nadloží písků je uložena poloha spraší.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část
Stratigrafie: kenozoikum - neogén
Témata: geologie, sedimentologie
Jevy: výchoz, zvrstvení, sesuv
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: štěrk, písek
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: rozsáhlý odkryv sedimentů ottnangu
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: lokalita slouží jako střelnice, zřejmě nepovolená
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Stěna zvolna zavážena odpadním materiálem, oproti původnímu stavu je pozorovatelná zhruba horní třetina. 8.11.2017; Lokalita je zasucená, evidována v Registru svahových nestabilit ČGS, pozorovatelná jen svrchní část profilu. Pěkně zachované sedimenty ottnangu v nedaleké střelnici. 10.3.2022;

Literatura

Havlíček, P. et al. (1992): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR, 1 : 25 000, 34-121 Vedrovice. - ČGÚ Praha.; Dornič, J. et al. (1972): Základní geologická mapa 1 : 25 000 list Miroslav M-33-117-B-a. - MS ÚÚG. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 29.10.09
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 08.11.17, Tomanová Petrová Pavla 10.03.22

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3156 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3156.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Písky ottnangu nad sesuvem, Pavla Tomanová Petrová, 2022
Subhorizontálně uložené písky a štěrky ottnangu nad sesuvem, Pavla Tomanová Petrová, 2022
Subhorizontálně uložené písky a štěrky ottnangu, v popředí sesutá část výchozu, Pavla Tomanová Petrová, 2022
Subhorizontálně uložené písky a štěrky ottnangu, Pavla Tomanová Petrová, 2022
Subhorizontálně uložené písky a štěrky ottnangu, Pavla Tomanová Petrová, 2022
Celkový pohled na lokalitu, Pavla Tomanová Petrová, 2022
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]