Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kočka

Vyhledávání

Kočka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Žitenice
Mapové listy: 0241, 02413
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Vrch (kóta 271 m n. m.) 700 m západně od obce Žitenice, 1,2 km severovýchodně od Litoměřic.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vrch s pozůstatky historické lomové činnosti, s vrcholovým skaliskem, připomínajícím z dálky sedící či ležící kočku.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3154

Geologie

Geologická charakteristika: Terciérní intruze čedičového složení do okolních svrchnokřídových slínovců až prachovitých slínovců středního turonu. Čedič je místy brekciovaný a v hojné míře obsahuje kontaktně metamorfované šedozelené xenolity těchto křídových sedimentů. V dutinách čediče se vyskytují minerály ze skupiny zeolitů: analcim, natrolit, thomsonit, heulandit, phillipsit, apofylit, chabazit. Spolus nimi se vyskytovaly také karbonáty kalcit a aragonit, vzácněji ve formě povlaků také pyrit či hyalit. Nejzajímavějším doprovodným minerálem zeolitů je živec - sanidin, tvořící perimorfózy po krystalech kalcitu nebo drůzové povlaky na phillipsitu a kalcitu. Moderní revize živce potvrdila přítomnost K-fáze se zcela zanedbatelnými podíly albitové, anortitové a celsiánové fáze, jejichž chemismus i strukturní stav jsou blízké sanidinové fázi.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: mineralogie, geologie, vulkanologie
Jevy: intruze, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná krajinná dominanta, historická mineralogická lokalita.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Radoň M., Langrová A., Ulrych J., Skála R. (2007) : Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz., 14-15: 96-103. - Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Radoň Miroslav, 22.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3154 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3154.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní útvar Kočka (271 m) vznikl částečným odtěžením třetihorního magmatického tělesa, které proniklo do křídových slínovců., Markéta Vajskebrová, 2018
Skalní útvar Kočka (271 m) vznikl částečným odtěžením třetihorního magmatického tělesa, které proniklo do křídových slínovců., Markéta Vajskebrová, 2018
Skalní útvar Kočka (271 m) vznikl částečným odtěžením třetihorního magmatického tělesa, které proniklo do křídových slínovců., Markéta Vajskebrová, 2018
Skalní útvar Kočka (271 m) vznikl částečným odtěžením třetihorního magmatického tělesa, které proniklo do křídových slínovců., Markéta Vajskebrová, 2018
Skalní útvar Kočka, který dal vrchu jeho název, Miroslav Radoň, 2007
Miroslav Radoň, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]