Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Soutěsky - lom

Vyhledávání

Soutěsky - lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Malá Veleň
Mapové listy: 0223, 02234
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Lom na pravém břehu Ploučnice při silnici Děčín - Benešov nad Ploučnicí asi 400 m JV. od obce Soutěsky.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Činný lom Soutěsky
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3152

Geologie

Geologická charakteristika: Ve vlastním lomu Soutěsky jsou vulkanogenní klastika (podrobně popsaná na lokalitě při silnici SZ. od lomu (id 143)) odkryta pouze v nejnižších partiích. Výše je překryta produkty zcela běžného vývoje spodního subkomplexu. Jsou to subakvální výlevy bazaltových láv v různém stupni alternace prostřídané redeponovaným klastickým materiálem hyaloklastitových brekcií. Zajímavým fenoménem je ve v. části lomové stěny pozorovatelné pohlcování materiálu podložních křídových pískovců do alterované efuze v úlomcích až blocích, jež je známé ze subakválního prostředí (vznik peperitů). Hlavním předmětem těžby lomu je intruzivní sloupcově odlučné těleso analcimického bazanitu, které se vmístilo do plochy styku epiklastik a výlevného vulkanismu a jehož přibližně V/Z orientovaná přívodní dráha může být ve spojitosti s tektonikou, která dříve vytvořila předpokládanou depresi následně vyplňovanou epiklastickými bahnotoky. V souvislosti s intruzí jsou z lomu známé mineralogicky hodnotné zeolitové výplně dutin.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: intruze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: epiklastika, bazanit
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dokumentace geologického vývoje spodní části středohorského vulkanosedimentárního komplexu v oblasti předpokládané syngenetické, tektonicky predisponované deprese. Je zde vyvinut specifický typ hrubozrnných vulkanogenních klastik, běžný vývoj spodního subkomplexu a bazanitová intruze s mineralogicky zajímavými výskyty zeolitů, jejichž umístění dokumentuje tektonickou predispozici.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: skládky odpadků, těžba
Popis střetů zájmů: V lomu se již netěží, má povolené zavážení v rámci rekultivace.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Geologické a vulkanologické fenomény odkryté činností lomu by mohly být znehodnoceny nevhodnou rekultivací při ukončení činnosti. V případě ukončení těžby v lomu, doporučujeme ochranu lokality s obnaženými lomovými stěnami. 11.11.2009;

Literatura

Hibsch, J. E. (1897): Geologische Karte des Böhmischen Mittelgebirges, Blatt III. (Bensen), nebst Erläuterungen. - A. Holder, Wien; Valečka, J. et al. (in prep.): Vysvětlivky a základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-234 Děčín.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 24.11.93
Aktualizoval(a): Valečka Jaroslav 28.04.09, Rapprich Vladislav 11.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3152 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3152.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Činný lom - Soutěsky, Pavla Gürtlerová, 2009
Miroslav Radoň, 2009
Bazaltové lávy v různém stupni alternace prostřídané redeponovaným klastickým materiálem hyaloklastckých brekcií., Pavla Gürtlerová, 2009
Soutěsky -lomová stěna, Pavla Gürtlerová, 2009
Soutěsky -lomová stěna, Pavla Gürtlerová, 2009
Styk alterované bazaltové lávy s redeponovaným klastickým materiálem hyaloklastckých brekcií., Pavla Gürtlerová, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]