Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom v Podlesí

Vyhledávání

Lom v Podlesí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Potůčky
Mapové listy: 0143, 01433
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Opuštěný lom na S. svahu kóty Pískovec 0.7 km J. od hotelu Červená liška, 4 km VJV. od Potůčku.
Charakteristika objektu: Opuštěný lom.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 313

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu je odkryta plochá žíla albit-topaz-zinnwalditového granitu, která proráží pněm albit-topaz-protolithionitového granitu. Žíla je mocná cca 7m. Při jejím svrchním kontaktu je vyvinuta asi 20-25 cm mocný komplex magmatické usměrněné krystalizace (=unidirectional sofidification texture), která vzniká jako výsledek podchlazení silikátové taveniny bohaté fluidy. Usměrněné textury jsou vyjádřeny buď růstem krystalů ortoklasu (Foto 1) nebo krystalů křemene a zinnwalditu (Foto 2).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geologie, petrologie, těžební činnost a její následky, ložisková geologie
Jevy: žíla (magmatická), charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedinečný odkryv v nejmladších plutonitech karlovarského plutonu. Lokalita je důležitá pro správnou interpretaci vývoje magmatismu Krušných hor a jeho vztahu k mineralizaci Sn a W. V blízkosti jsou zároveň zbytky po pravděpodobně nejstarší těžbě cínových rud v západních Krušných horách (14. stol.?).
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Breiter K. (2002): From explosive breccia to unidirectional solidification textures: magmatic evolution of a phosphorus- and fluorine-rich granite systém (Podlesí, Krušné hory Mts., Czech Republic). Bulletin of the Czech Geological Survey, 77, 67-92.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Breiter Karel, 27.10.94
Aktualizoval(a): Breiter Karel 27.01.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 313 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/313.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom v Podlesí - detail textury žilného granitu, část ploché granitové žíly s dominantním vývojem zinnwalditu (černý), apatitu (hnědý) a velkými usměrněnými zonálními krystaly křemene, v cm., Karel Breiter, 2003
Lom v Podlesí - detail textury žilného granitu, usměrněná krystalizace granitové taveniny (shora dolů) je vyjádřena střídáním cm-mm vrstviček s různým poměrem křemene, albitu a K-živce (světlé vrstvy) a zinnwalditu (tmavé vrstvy). Velké krystaly ortoklasu rostly ze silně podchlazené taveniny směrem kolmo od kontaktu, měřítko je v cm, Karel Breiter, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]