Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vysoký kámen

Vyhledávání

Vysoký kámen

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Kámen u Kraslic
Mapové listy: 1112, 11121
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Kóta 773, asi 1 km z. od křižovatky v obci Kostelní a 5,3 km ssv. od železniční stanice v Lubech.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Morfologicky bizarní skalní útvar asi 200 m dlouhý a místy až 30 m vysoký.
ID : 312

Geologie

Geologická charakteristika: Chráněný přírodní útvar Vysoký kámen leží v nadmořské výšce 773 m. Tvoří výrazný, již z dálky patrný morfologicky bizarní skalní útvar dlouhý asi 200 m, který nápadně převyšuje okolní náhorní parovinu tvořenou ordovickými fylity. Při jeho východním okraji probíhá jedna z dílčích dislokací mariánskolázeňského zlomu, na kterou je vázána zvýšená seismická aktivita. Skalní útvar tvoří černošedý masivní kvarcit, který je řazen k ordovickému frauenbašskému souvrství. Vzhledem k výskytu litologicky zcela obdobných hornin i ve spodnějších partiích fylitového komplexu, je stratigrafická hodnota kvarcitů typu Vysoký kámen poněkud sporná (Urban 1982). Hornina obsahuje až 90 % křemene, který se vyskytuje jednak v jemnozrnné základní hmotě, jednak ve formě mírně deformovaných klastických zrn, která občas přesahují 1 mm. Kromě křemene je charakteristická příměs celkem rovnoměrně dispergovaných rudních minerálů z řady hematit - illmenit, které dodávají kvarcitu tmavě zbarvení. Složením hornina odpovídá slabě metamorfovanému železitému pískovci s dobře zachovalými relikty původní sedimentární klastické struktury. Kvarcity se vyznačují poměrně nevýraznou makroskopickou foliací, jež odpovídá metamorfní břidličnatosti okolních fylitů a je často kosá k vrstevnatosti původně sedimentárních hornin. Rovněž lineace je v kvarcitech nevýrazná. Projevuje se protažením klastických zrn křemene a upadá ploše k ZSZ. Výraznější lineaci lze pozorovat na protažení ojedinělých jílovitých závalků (např. pod schůdky na vyhlídkovou plošinu). Deformace kvarcitu spjatá s epizonální metamorfózou je považovaná za důsledek variských střižných a násunových pohybů probíhajících přibližně ve směru V-Z. V některých partiích kvarcitu již na první pohled upoutají hojné, několik mm až dm mocné žíly a čočky šedobílého křemene. Zdrojem SiO2 těchto žil je samotný kvarcit, ve kterém v průběhu metamorfózy a deformace docházelo k tlakovému rozpouštění některých partií křemenných zrn. Toto rozpouštění bylo aktivní zejména podél poloh metamorfní foliace. Uvolněné SiO2 se později částečně vysráželo v partiích kvarcitu, které byly nejpříhodnější pro cirkulaci roztoků. Takovými partiemi byly především střižné zóny na nichž docházelo k největším deformačním pohybům. Žilný křemen se ukládal jednak podél subhorizontálních střižných ploch, jednak vyplňoval tahové pukliny, často esovitě zprohýbané, které ve střižných zonách vznikaly přibližně kolmo na průběh těchto zón. Křemenné žilky v některých partiích vytvářejí zhruba pravoúhlou síť obklopující fragmenty kvarcitů. Lokálně tak vzniká textura typu čokoládových tabulek. Některé křemenné žíly jsou intenzivně zvrásněny do ležatých vrás.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - sasko-vogtlandské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie, sedimentologie
Jevy: skalní hradba
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: kvarcit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 610     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Morfologicky bizarní skalní útvar, který nápadně vyčnívá z okolní paroviny tvořené ordovickými fylity. Z vyhlídkové plošiny je výborný výhled do kraje. Skalní útvar je tvořen kvarcitem, místy s hojnými čočkami a žilkami křemene. Kvarcit je jednou z charakteristických vložek vogtlandsko-saského paleozoika. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Sokolov, 12. 7. 1974.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Skalní útvar byl již vyhlášen za chráněný přírodní výtvor.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Schulmann, K. - Sokol, A. - Urban, M. (1988): Deformační analýza kvarcitu typu Vysoký kámen, západní Krušné hory. - Čas. Mineral. Geol., 33, 1, 23-28. Praha. Urban, M. (1982): Litostratigrafie kambroordovického fylitového komplexu na Kraslicku v Krušných horách. - Diplomová práce MS PŘFUK.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Schovánek Pavel, 08.06.94
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 14.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 312 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/312.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Křemencový skalní útvar, vypreparovaný z okolních ordovických fylitů. Na 774 m vysoké jižní věži je vyhlídka., Markéta Vajskebrová, 2017
Jižní číst křemencového hřebene vystupujícího nad okolní odrovické fylity., Markéta Vajskebrová, 2017
Křemencový skalní útvar, vypreparovaný z okolních ordovických fylitů. Jižní věž z 200 m dlouhého vrcholového hřebene., Markéta Vajskebrová, 2017
Skalní útvar Vysoký kámen je tvořen odolným prvohorním křemencem místy s hojnými čočkami a žilkami křemene., Markéta Vajskebrová, 2017
Skalní útvar Vysoký kámen je tvořen odolným prvohorním křemencem místy s hojnými čočkami a žilkami křemene., Markéta Vajskebrová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]