Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Podmilesy - Domašín

Vyhledávání

Podmilesy - Domašín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Domašín u Klášterce nad Ohří
Mapové listy: 0144, 01444
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Vrchol kóty 598,1 m západně od Domašína
Charakteristika objektu: Skály až 20 m vysoké na kótě (598 m) - eklogity a bazanity
ID : 3105

Geologie

Geologická charakteristika: Eklogity a bazanity. Jedna z četných čoček eklogitů, které se na území listu hojně vyskytují v okolí Domašína je odkrytá na vrcholu kóty 598,1. Na ploše asi 30 x 40 m jsou zde skály až 20 m vysoké tvořené světle zelenými, drobnozrnnými masivními eklogity s nevýraznou foliací a černými porfyroblasty černého amfibolu. Eklogity běžně prorážejí cm-dm polohy jemnozrnných leukokratních ortorul. Směrem vjv. mají jemnozrnné eklogity tmavší barvu způsobenou vyšší amfibolizací horniny. Ještě dále k VJV, na bezejmenné kótě jsou drobné odkryvy navětralých, kulovitě rozpadavých, velmi jemnozrnných bazanitů s 2 - 8 mm velkými vyrostlicemi olivínů, dnes však většinou zcela pseudomorfovaných rezavě hnědou hmotou.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: litologie
Jevy: skála, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), vulkanická
Hornina: eklogit, bazanit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 5896     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchozy eklogitů a bazanitů - charakteristická lokalita pro horniny v rámci mapy 1:25 000. Součástí PP Podmilesy vyhlášené 1.11.2013. Předmětem ochrany je vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně a smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy včetně výskytu prstnatce bezového a koniklece lučního českého. Ochrana geologie na lokalitě je opomenuta i když je důležitou součástí lokality.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mlčoch B. red. (v tisku): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 11-444 Klášterec nad Ohří. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 06.02.09
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 06.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3105 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3105.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]