Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pod Husí horou

Vyhledávání

Pod Husí horou

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Uherské Hradiště
Katastrální území: Hluk
Mapové listy: 3511, 35112
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Nachází se na východním okraji vinice Husí hora (283 m n. m.) v nadmořské výšce 220 m, na jihozápadním okraji obce Hluk, katastrální území Hluk. Zářez u silnice směřující od Z. okraje obce na J. k potoku Okluky.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Umělý zářez silnice s geologickým odkryvem asi 30 m dlouhý a 3 m vysoký v jemnozrnných, vrstevnatých vápencích - hlucký vývoj bělokarpatské jednotky magurského flyše
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3098

Geologie

Geologická charakteristika: V zářezu místní silnice jsou nepříliš dobře odkryty světle šedé, jemnozrnné, vrstevnaté vápence. Vápence tvoří desky až lavice o mocnosti až 45 cm. Doprovázejí je béžové, okrové slíny a tmavě šedé, vápnité, střípkovité jílovce. Směr sklonu a sklon je 180/ 39 °. Tyto polohy náleží hluckým vrstvám hluckého vývoje bělokarpatské jednotky magurského flyše (stáří spodní křída, barrem - alb), v současnosti se jedná o jediný zachovalý výchoz těchto vrstev. Hlucké vrstvy byly popsány v roce 1890 Paulem, jejich litologickou charakteristiku podali Kodym a Roth (1946). Nejnověji byly komplexně zpracovány Stráníkem a kol. (1989). V bělošedých a černošedých slínech byla nalezena fauna aglutinovaných foraminifer, která dokládá batyální, anoxické prostředí a uvedené stáří. Vápnitý nanoplankton patří do zón CC 6 - CC 8 a je zastoupen četnými nannokony. Z faciálního hlediska lze hlucké vrstvy charakterizovat jako uloženiny pánevní plošiny až pánevního svahu. Jsou přítomny pelagické až hemipelagické sedimenty, tak alodapické vápence geneticky odpovídající karbonátovým turbiditům. (Vůjta 1993); Odkryty jsou světle šedé, jemně zrnité, deskovité vápence, béžové a okrové slíny a šedé vápnité střípkovité jílovce hluckých vrstev hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. Stáří sedimentů odpovídá spodní křídě - barrem-apt (Krejčí et al. 1994).
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - bělokarpatská jednotka
Stratigrafie: mezozoikum - křída - spodní křída
Témata: geologie, stratigrafie
Jevy: litologické rozhraní, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, jílovec (lupek), slínovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2185     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý povrchový výchoz hluckých vrstev hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. Vhodná exkurzní lokalita.Jediný povrchový výchoz hluckých vrstev, které jsou nejstarším sedimentem bělokarpatské jednotky.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita je typovou pro hlucké vrstvy a vzhledem ke snadné dostupnosti vhodná pro exkurzní účely a rovněž pro další studium (Krejčí et al. 1994). Část profilu je třeba odkrýt v celé mocnosti v šířce 2 – 3 m. 02.10.2009; Lokalita postupně zarůstá vegetací, stupeň odkrytí výchozů se snižuje. 19.10.2012;

Literatura

Kodym, O. - Roth, Z. (1946): Křídové vrstvy v podloží paleogénního flyše na Moravě. - Věst. St. geol. Úst. Čs. Republ., 21, 70-78. Praha. Stráník, Z. et al. (1989): Geologie hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. - MS ČGÚ Praha.; Rezervační kniha. Dep. in KÚ Zlín, AOPK ČR. Kohoutová (2000): Ochrana geologických lokalit na okrese Uherské Hradiště. Brno.Stráník, Z., Bubík, M., Krejčí, O., Marschalko, R., Švábenická, L., Vůjta, M. (1995): New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit. - Geol. práce, Spr.; svazek: 100: 57-69.; Šnajdara P., Hrabec J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vůjta Martin, 21.11.93
Aktualizoval(a): Stanzelová Zuzana 02.10.09, Krejčí Oldřich 19.10.12, Kukal Zdeněk 27.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3098 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3098.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Oldřich Krejčí, 2006
Oldřich Krejčí, 2006
Roman Novotný, 2006
Oldřich Krejčí, 2006
Oldřich Krejčí, 1994


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]