Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Okluky

Vyhledávání

Okluky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Uherské Hradiště
Katastrální území: Hluk
Mapové listy: 3511, 35112
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Nachází se asi 1,5 km od středu obce Hluk v nadmořské výšce 210 m, v Hlucké pahorkatině, katastrální území Hluk. Levý břeh potoka Okluky, 2550 m SSZ. od k. 358 Kobylí hlava.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirozený výchoz v levém nárazovém břehu potoka Okluky, cca 15 m dlouhý a až 8 m vysoký červených slínech až slínovcích - púchovské slíny
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3097

Geologie

Geologická charakteristika: V levém nárazovém břehu potoka Okluky jsou odkryty světle cihlově červené slíny až slínovce drobně střípkovitě až lupenitě rozpadavé (směr a sklon 200/40°). Sedimenty jsou řazeny k púchovským slínům hluckého vývoje bělokarpatsé jednotky magurského flyše (stáří svrchní křída, ? coniak - maastricht). Púchovské slíny jsou pelagické až hemipelagické bathyální sedimenty s bohatým foraminiferovým planktonem a diversifikovaným benthosem. Litofaciálně i biofaciálně jeví těsné vztahy s pienidní oblastí. Vztah púchovských vrstev k podloží není znám. Jedná se o jedinou lokalitu púchovských vrstev v magurském flyši na území Moravy. Biostratigrafií a litologií púchovských vrstev se zabývala řada autorů, nejnověji je komplexně studoval Stráník a kol. (1990)(Vůjta 1993). V břehu potoka jsou odkryty světle cihlově červené slíny až slínovce cca 3 m mocné, zbývajících 5 m tvoří zvětraliny. Stáří výchozu odpovídá svrchní křídě - campan-maastricht (Krejčí et al. 1994).(Stanzelová 2009)
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - bělokarpatská jednotka
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: paleontologie, stratigrafie
Jevy: koryto řeky
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slín, slínovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2184     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V rámci magurského flyše ojedinělý výchoz slínů až slínovců svrchnokřídového stáří, náležející púchovským slínům hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. Vhodná exkurzní lokalita.Jediný povrchový výchoz púchovských slínů v rámci magurského flyše.
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Okolí, stejně jako potok Okluka, je znečistěné splavenými odpadky, které hyzdí tuto cennou lokalitu a je nutné je odstranit.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita je referenční pro púchovské slíny a je vhodná pro exkurzní účely a rovněž pro další studium (Krejčí et al. 1994). Vlastní odkryv není třeba ošetřovat. Nedaleko přírodní památky prochází značená vinařská cyklostezka pod vinohrady na Husí hoře. 02.10.2009; Lokalita je beze změn. 18.10.2012;

Literatura

Stráník, Z. et al. (1989): Geologie hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. - MS ČGÚ Praha.; Rezervační kniha. Dep. in KrÚ Zlín, AOPK ČR. Kohoutová (2000): Ochrana geologických lokalit na okrese Uherské Hradiště. Brno.Stráník, Z., Bubík, M., Krejčí, O., Marschalko, R., Švábenická, L., Vůjta, M. (1995): New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit. - Geol. práce, Spr.; svazek: 100: 57-69. Šnajdar a P., Hrabec J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vůjta Martin, 21.11.93
Aktualizoval(a): Stanzelová Zuzana 02.10.09, Krejčí Oldřich 18.10.12, Kukal Zdeněk 27.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3097 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3097.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Oldřich Krejčí, 2007
Oldřich Krejčí, 2007
Roman Novotný, 2006
Oldřich Krejčí, 1994


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]