Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hrádek

Vyhledávání

Hrádek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Uherské Hradiště
Katastrální území: Bánov
Mapové listy: 3512, 35121
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Lokalite je v centru obce Bánov severně od hřbitova 160 m severně od kostela Sv. Martina, nadnořská výška cca 300 m.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Bývalý lom na trachyndezit, poté zčásti zavezený skládkou a rekultivovaný. Dnes je zachován pouze profil v horní části lokality. Z lokality se uvádí také existence staršího hradiště.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3096

Geologie

Geologická charakteristika: Na výchoze vystupují komínové brekcie z bloků a úlomků biotit-pyroxenických andezitů a vypálených pískovců a jílovců nivnického souvrství bělokarpatské jednotky. Stáří vulkanických hornin je baden až sarmat. Jedná se o podpovrchový vulkanismus. Stáří nivnického souvrství je paleocén až eocén. Dnes je zachovaná menší část výchozu o výšce do 3 m a délce asi 10 m.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - bělokarpatská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén, kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén
Témata: geomorfologie, vulkanologie
Jevy: žíla (magmatická), výchoz
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), metamorfní (kaustická metamorfóza), magmatická
Hornina: andezit, porcelanit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2182     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zachování charakteristického projevu třetihorní vulkanické aktivity v této oblasti.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: V dnešní době bylo zavážení lokality odpadem zastaveno a lokalita je chráněná před zničením.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Krejčí O. et al. (1990): Základní geologická mapa 1:25 000 list Bánov, Vysvětlující text k mapě. MS Archiv ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Krejčí Oldřich, 06.09.12
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 19.10.12, Krejčí Oldřich 19.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3096 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3096.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Balvanité vulkanické brekcie v lomové stěně., Zdeněk Podešva, 2021
Tomáš Lehotský, 2012
Oldřich Krejčí, 2010
Oldřich Krejčí, 2010
Oldřich Krejčí, 2010
Oldřich Krejčí, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]