Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Borky

Vyhledávání

Borky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Blatnička
Mapové listy: 3511, 35114
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Mírný erozně-akumulační údolní svah říčky Svodnice v Boršické pahorkatině, v zářezu cesty u lesa několik metrů nad silnicí č. 54 Blatnička - Boršice.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchozy flyšových sedimentů nivnického souvrství bělokarpatské jednotky vnějšího flyšového pásma
ID : 3092

Geologie

Geologická charakteristika: Povrchový doklad sedimentačního cyklu flyšového pásma Karpat. Ve výchozech zářezu cesty jsou odkryté flyšové sedimenty nivnického souvrství bělokarpatské jednotky vnějšího flyšového pásma. Výjimečně je zde viditelná hranice paleocén/eocén. Tato skutečnost umožňuje výzkum změn na této hranici, kdy došlo k vymírání druhů v mořském ekosystému. Lokalita je nalezištěm fosílií mořských živočichů a dokladů jimi zanechaných stop.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - bělokarpatská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - eocén, kenozoikum - paleogén - paleocén
Témata: paleontologie, stratigrafie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, jílovec (lupek)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2161     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ve výchozech zářezu jsou odkryty flyšové sedimenty nivnického souvrství bělokarpatské jednotky vnějšího flyšového pásma. Unikátně je zde zastižena hranice paleocén/eocén. Naleziště fosílií mořských živočichů a jejich stop.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.474 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 29.03.10
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 18.10.12, Krejčí Oldřich 18.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3092 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3092.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Bubík, 2008
Miroslav Bubík, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]