Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ježovský lom

Vyhledávání

Ježovský lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Uherské Hradiště
Katastrální území: Osvětimany
Mapové listy: 2444, 24444
Geologická správní oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: Opuštěný pískovcový stěnový lom 1 km na SV od obce Ježov. Při z. straně silnice Ježov–Osvětimany asi 1 km od Ježova.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Lom v pískovcích luhačovických vrstev (eocén) zlínského souvrství. (Račanská jednotka magurského flyše).
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3082

Geologie

Geologická charakteristika: Lomová stěna představuje velmi dobře odkrytý příklad proximální flyšové sedimentace luhačovického souvrství s dobře patrnými sedimentologickými znaky - erozními podmořskými koryty. Pískovcová poloha otevřená lomem patří k luhačovickým vrstvám (eocén) zlínského souvrství. Z tektonického hlediska patří k dílčí račanské jednotce magurského flyše. V sedimentární sekvenci odkryté lomovou stěnou převažují hnědavě šedé hrubozrnné křemenné pískovce místy s psefitickou příměsí až konglomeráty s převažující písčitou základní hmotou. Vyšší koncentrace vápnitého tmelu místy zpevňují horninu, jinde se pískovce drolí, kulovitě až bochníkovitě odvětrávají. Mackovčin P., Jatiová M. a kol. (2002); Délka stěny je asi 90 m, maximální výška přibližně 15 m. Pískovcová poloha otevřená lomem patří k luhačovickým vrstvám zlínského souvrství. Z tektonického hlediska patří k račanské jednotce magurské skupiny příkrovů vnějšího flyšového pásma Karpat. Stářím bývají luhačovické vrstvy zařazovány zpravidla do středního eocénu. V sedimentární sekvenci odkryté lomovou stěnou převažují hnědavě šedé hrubozrnné křemenné pískovce místy s psefitickou příměsí až konglomeráty s převažující písčitou základní hmotou. Pískovce mají vápnitý tmel. Valouny křemene, hnědošedých jílovitých vápenců a slínovců, méně tmavých fylitů a granitoidů o průměru do 40 mm jsou koncentrovány do neprůběžných poloh a výplní vanovitě zahloubených koryt hlubokých 1,5 až 2 m. Lomová stěna představuje velmi dobře odkrytý příklad proximální flyšové sedimentace luhačovického souvrství s dobře patrnými sedimentologickými znaky (erozní podmořská koryta aj.). Vrstvy pískovců a konglomerátů v lomu mají mírné až subhorizontální úklony. Jsou porušeny systémem puklin. Převládající orientace jsou zhruba: 65/30, 72/85, 160/80 a 248/55. Podél těchto puklin dochází k určitému odsedání bloků zřejmě i v důsledku intenzívního zvětrání hornin. Pískovce a konglomeráty v lomu u Ježova obsahují kromě valounků a úlomků vápenců a slínovců i ojedinělé izolované velké foraminifery (zejména numulity), popřípadě úlomky ústřic a ostny ježovek. Lokalita představuje těžebnu exploatující dříve ložisko sklářských a slévárenských písků Ježov. Havlíček P. a kol. (2012)
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - eocén - střední eocén
Témata: geomorfologie, sedimentologie, zoologie, botanika
Jevy: výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1950     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lomová stěna představuje velmi dobře odkrytý příklad proximální flyšové sedimentace luhačovického souvrství s dobře patrnými sedimentologickými znaky (erozní podmořská koryta aj.).
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M. a kol. (2002): Zlínsko.In: Mackovčin P.a Sedláček M.(eds):Chráněná území ČR, svazek II.Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.133 Praha; Havlíček P. a kol. (2012):Exkurze na střední a jižní Moravu.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 26.02.10
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.04.12, Kukal Zdeněk 27.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3082 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3082.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom v pískovcích luhačovických vrstev (eocén) zlínského souvrství. , Oldřich Holásek, 2012
Lom v pískovcích luhačovických vrstev (eocén) zlínského souvrství. , Lucie Kondrová, 2012
Lom v pískovcích luhačovických vrstev (eocén) zlínského souvrství. Kulovitě až bochníkovité zvětrávání. , Pavla Gürtlerová, 2012
Lom v pískovcích luhačovických vrstev (eocén) zlínské souvrství. , Pavla Gürtlerová, 2012
Přírodní památka Ježovský lom - informační tabule v lomu., Pavla Gürtlerová, 2012
Lom v pískovcích luhačovických vrstev (eocén) zlínské souvrství. , Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]