Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kienberg

Vyhledávání

Kienberg

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Břeclav
Katastrální území: Mikulov na Moravě
Mapové listy: 3423, 34231
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: J. část protáhlého hřbetu Kienberg asi 3,5 km na V od Mikulova v Milovické pahorkatině
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní hřbet a opuštěná pískovna v sedimentech sv. badenu na západním okraji vídeňské pánve.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3078

Geologie

Geologická charakteristika: Temeno vrchu je překryto spraší. Ve staré pískovně na hraně západního svahu nad Mušlovským potokem jsou obnažena souvrství jemnozrnných až hrubozrnných písků a konkrecionálně zpevněných vápnitých pískovců, jakož i čoček řasových a biodetritických vápenců hrušeckého souvrsteví stř. a svrch. badenu (sedimenty z. okraje vídeňské pánve). V písčitých sedimentech se nacházejí fosilie: v současnosti je odsud známo asi 120 druhů mořských mlžů (Bivalvia), 150 druhů mořských plžů (Gastropoda), 40 druhů dírkonožců (Foraminifera), 30 druhů lasturnatek (Ostracoda), 10 druhů rybích otolitů (sluchových kůstek) a mnoho dalších živočišných zbytků. Mezi měkkýši jsou zastoupeny schránky rodů Strombus, Cassis a Cypraea, jejichž přítomnost dosvědčuje, že badenské moře bylo ještě o něco teplejší než moře Středozemní. V sypkých sedimentech byly nalezeny jednotlivé žraločí zuby. Až 12 cm dlouhé zuby patří třetihornímu žraloku Carcharodon megalodon, který je příbuzný dnešnímu žraloku lidožravému (C. carcharias). Další naleziště fosilií leží v nejbližším okolí.
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část)
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén - baden, kenozoikum - kvartér - pleistocén - svrchní pleistocén
Témata: paleontologie, kvartérní geologie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek, pískovec, vápenec, spraš
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1779     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Bohaté naleziště fosilií v opuštěné pískovně.
Součást VCHÚ: CHKO Pálava
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita dobře odkrytá i přístupná od farmy Pálava s.r.o. 4.12.2020;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.755 Praha.; Brzobohatý, R. - Nolf, D. - Kroupa, O. (2007): Fish Otoliths from the Middle Miocene of Kienberg at Mikulov, Czech Republic, Vienna Basin: their paleoenvironmental and paleogeographic signifikance. - Bulletin de LInstitut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 77, 167-196.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 18.02.10
Aktualizoval(a): Novotný Roman 28.10.12, Kukal Zdeněk 22.12.17, Tomanová Petrová Pavla 04.12.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3078 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3078.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na lokalitu, sedimenty hrušeckého souvrství, Pavla Tomanová Petrová, 2020
Sedimenty hrušeckého souvrství , Pavla Tomanová Petrová, 2020
Sedimenty hrušeckého souvrství , Pavla Tomanová Petrová, 2020
Sedimenty hrušeckého souvrství, celkový pohled na lokalitu, Pavla Tomanová Petrová, 2020
Detail na zpevněné písky hrušeckého souvrství., Jakub Březina, 2008
Schránky miocenních mlžů., Jakub Březina, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]