Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kienberg

Vyhledávání

Kienberg

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Břeclav
Katastrální území: Mikulov na Moravě
Mapové listy: 3423, 34231
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: J. část protáhlého hřbetu Kienberg asi 3,5 km na V od Mikulova v Milovické pahorkatině
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní hřbet a opuštěná pískovna v sedimentech sv. badenu na západním okraji vídeňské pánve.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3078

Geologie

Geologická charakteristika: Temeno vrchu je překryto spraší. Ve staré pískovně na hraně západního svahu nad Mušlovským potokem jsou obnažena souvrství jemnozrnných až hrubozrnných písků a konkrecionálně zpevněných vápnitých pískovců, jakož i čoček řasových a biodendritických vápenců hrušeckých vrstev stř. a svrch. badenu (sedimenty z. okraje vídeňské pánve). V písčitých sedimentech se nacházejí fosilie : v současnosti je odsud známo asi 120 druhů mořských mlžů (Bivalvia), 150 druhů mořských plžů (Gastropoda), 40 druhů dírkonožců (Foraminifera), 30 druhů lasturnatek (Ostracoda), 10 druhů rybích otolitů (sluchových kůstek) a mnoho dalších živočišných zbytků. Mezi měkkýši jsou zastoupeny skořápky rodů Strombus, Cassis a Cypraea, jejichž přítomnost dosvědčuje, že badenské moře bylo ještě o něco teplejší než moře Středozemní. V sypkých sedimentech nalezeny jednotlivé žraločí zuby. Až 12 cm dlouhé zuby patří třetihornímu žraloku Carcharodon megalodon, který je příbuzný dnešnímu žraloku lidožravému (C. carcharias). Další naleziště fosilií leží v nejbližším okolí.
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část)
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén - baden, kenozoikum - kvartér - pleistocén - svrchní pleistocén
Témata: paleontologie, kvartérní geologie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek, pískovec, vápenec, spraš
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1779     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Bohaté naleziště fosilií v opuštěné pískovně.
Součást VCHÚ: CHKO Pálava
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.755 Praha.; Brzobohatý, R. - Nolf, D. - Kroupa, O. (2007): Fish Otoliths from the Middle Miocene of Kienberg at Mikulov, Czech Republic, Vienna Basin: their paleoenvironmental and paleogeographic signifikance. - Bulletin de LInstitut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 77, 167-196.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 18.02.10
Aktualizoval(a): Novotný Roman 28.10.12, Kukal Zdeněk 22.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3078 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3078.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jemnozrné až hrubozrné písky a konkrecionálně zpevněné vápnité pískovce hrušeckých vrstev., Jakub Březina, 2008
Jemnozrné až hrubozrné písky a konkrecionálně zpevněných vápnitých pískovce hrušeckých vrstev., Jakub Březina, 2008
Tomáš Kumpan, 2008
Detail na zpevněné písky hrušeckého souvrství., Jakub Březina, 2008
Schránky miocenních mlžů., Jakub Březina, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]