Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kočičí skála

Vyhledávání

Kočičí skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Břeclav
Katastrální území: Mikulov na Moravě
Mapové listy: 3414, 34142
Geologická správní oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: Výchoz vápencových skal při v. okraji silnice Mikulov-Klentnice, asi 2 km na S od Mikulova
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchoz ernstbrunnských vápenců v podobě bradla
ID : 3077

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní relikt bradla ernstbrunnských vápenců izolovaný v polích. Ernstbrunnské vápence jsou zastoupeny převážně brekciovitými světle šedými a hnědavě šedými biodetritickými vápenci vyššího tithonu až hauterivu. Tyto vápence představují karbonátový detrit splavovaný z pavlovské karbonátové plošiny a který se hromadil na jejím v. úpatí (ždánický sedimentační prostor). Při alpinských horotvorných pohybech v miocénu (tzv. štýrská fáze) byly tyto sedimenty odloučeny od podkladu a začleněny v podobě tektonických útržků tzv. bradel do stavby ždánického příkrovu. Vápence jsou zde ukloněny k východu.V jihozápadní části byl v malém lomu v minulosti těžen vápenec.
Regionální členění: Karpaty - bradlové pásmo - kopanický vývoj (příbradlový)
Stratigrafie: mezozoikum - jura
Témata: geologie, geomorfologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 175     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Malá vápencová skalka s bohatou květenou.
Součást VCHÚ: CHKO Pálava
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Nadměrná návštěvnost - devastace.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme do ochrany PP zahrnout i geologické fenomény vyskytující se na lokalitě. 1.11.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.757 Praha.; Čtyroký, P. et al. (1985): Základní geologická mapa 1:25 000, list 34-142 Mikulov. - ČGÚ Praha. Čtyroký, P. et al. (1990):Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 a vysvětlivky, list 34-142 Mikulov. - ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 18.02.10
Aktualizoval(a): Novotný Roman 28.10.12, Kukal Zdeněk 27.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3077 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3077.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]