Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Výchoz - Čejč

Vyhledávání

Výchoz - Čejč

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Čejč
Mapové listy: 3421, 34212
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: Na části pozemku p. č. 1909 o výměře 2 ha 14 a 78 m, 1400 m sv. od kóty Špidlák (214 m n. m.).
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Nezalesněný svah po těžbě písku a lignitu o celkové délce asi 60 m a výšce asi 20 m v zalesněných svazích bývalého "Čejčského jezera". Odkryv vznikl pravděpodobně příležitostnou těžbou lignitu a písků v 19. a na začátku 20. století.
Technický objekt: staré dobývky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3073

Geologie

Geologická charakteristika: V zalesněných svazích bývalého "Čejčského jezera" jsou zastiženy sedimenty spodního pannonu zón A-C2. Kyjovská sloj je v odkryvu vyvinuta v mocnosti 0,5-1 m a je spolu s nadložními písky na základě výskytu schránek Melanopsis posterior Papp a Congeria ornithopsis Brus. řazena do zóny B. Dále je význanmnou součástí profilu "pohřbený půdní horizont" a jeho nadloží, v němž byla v sedimentech zóny C1 nalezena Congeria subglobosa Partsch, typická v Centrální Paratethydě až pro zónu E. (V profilu východní stěny pískovny vycházejí shora šedozelené prachovité jílovce, deskovitě odlučné o mocnosti kolem 2 m, pod nimi je vyvinut na ostré litologické hranici místy vykliňující horizon šedého až narezavělého prachovitého písku s hnízdy ulit Melanopsis fossilis fossilis (Martini), Melanopsis fossilis coaequata Handman. Níže jsou uloženy žlutozelené až bělavé vrstevnaté jemnozrnné písky s polohou zelenošedého až zelenohnědého jílovce s neurčitelnými zbytky měkkýšů. Dolní část profilu tvoří až 6 m mocné bělošedé až šedobílé jemnozrnné až prachovité, horizontálně i jemně diagonálně vrstvené a jemně laminované slabě jílovité písky. Některé polohy v nich mohou být interpretované jako tempestity. Ojediněle se v nich vyskytují ulity plže Melanopsis boue bouei (Ferussac). Spodní část profilu reprezentovaná prachovitými písky náleží zóně C, nejvyšší část s deskovitě odlučnými pískovci zoně D pannonu.)
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část)
Stratigrafie: kenozoikum - neogén
Témata: sedimentologie, stratigrafie, litologie, těžební činnost a její následky
Jevy: zvrstvení, charakteristická hornina, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek, jíl, lignit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1945     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný opěrný odkryv sedimentů pannonu, jediný výchoz kyjovské lignitové sloje v moravské části vídeňské pánve. Odkryv je registrován u mezinárodních organizací RCMNS a UNESCO. Stěny cihelny představují na Hodonínsku ojedinělý odkryv sedimentů pannonu zóny B a C a nejspodnější části zóny D. Stěny pískovny jsou také významným hnízdištěm břehulí, svahy nad lokalitou jsou typickým biotopem stepní květeny. Lokalita je ohrožena pokračující skládkou z prostoru dálnice Čejč - Hodonín.
Střety zájmů: nestabilita terénu, vegetace, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Hlavním negativním vlivem je postupné zasuťování odkryvů lokality, které může urychlit narušování porostů a travního drnu nad kolmými stěnami. Dalším nebezpečím pro chráněné území je jeho znepřístupnění nebo zánik v případě umístění stavby či změně využití území.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Byla provedena revize lokality. Lokalita je v pořádku. Výchozy hornin jsou dostupné. Přehledná informační tabule. 20.4.2012;

Literatura

Čtyroký, P. et al. (1992): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1:25 000, 34-214 Čejkovice. - Český geologický ústav Praha.; Nařízení Okresního úřadu Hodonín č. 4/98 ze dne 20.5.1998 o zřízení přírodní památky "Výchoz" ; Geologická mapa 1:50 000, list 34-21 Hustopeče s vysvětlivkami; Mackovčín, P., Jatiová, M., Demek, J., Slavík, P. & kol. (2007): Brněnsko, str. 507. – In: Mackovčín, P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek IX. AOPK a EkoCentrum Brno. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čtyroký Pavel, 03.12.93
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 08.04.09, Gürtlerová Pavla 20.04.12, Tomanová Petrová Pavla 10.07.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3073 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3073.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Sedimenty bzeneckého souvrství., Pavla Tomanová Petrová, 2020
Sedimenty bzeneckého souvrství., Pavla Tomanová Petrová, 2020
Sedimenty bzeneckého souvrství., Pavla Tomanová Petrová, 2020
Sedimenty bzeneckého souvrství., Pavla Tomanová Petrová, 2020
Sedimenty bzeneckého souvrství s výchozem lignitu kyjovské sloje., Pavla Tomanová Petrová, 2020
Informační tabule na lokalitě., Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]