Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Průrva Chvalečského potoka

Vyhledávání

Průrva Chvalečského potoka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Chvaleč
Mapové listy: 0431, 04313
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: 700 m v. od rozcestí silnic v Petříkovicích nad přejezdem železniční tratě - na pravé straně svahu rokle Chvalečského potoka
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: 15 m vysoká izolovaná skála na svahu rokle Skála je oddělena od skalnatého zalesněnného hřebene, který odtud sbíhá do hlavního údolí Petříkovic.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 307

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní výskyt je v jednom z horizontů žaltmanských arkóz, vystupujících v sv. části jíveckých vrstev (barruel - stephan B). Arkózy mají stejný petrografický charakter jako horniny na lokalitách Údolí Jíveckého potoka a Kryštofovy kameny. V masivních nebo hrubě lavicovitých hrubozrnných arkózách jsou tenké, max. 50 cm mocné, polohy slepenců, které rychle vykliňují. Podle valounové analýzy převládá křemen (56%), hojný je kvarcit (15%), buližník (10%) a fylit (12%). Úklon vrstev je poměrně strmý, 30-40 stupňů k SV.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: geomorfologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: skála, vrstva, zvrstvení, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: arkóza, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Horniny na výchoze představují říční sedimentaci sv. karbonu - (barruel - stephan B) - žaltmanských arkóz, s podřadnými vložkami slepenců. Patrné jsou charakteristické formy větrání žaltmanských arkóz, většinou podmíněné zvrstvením jednotlivých poloh sedimentů. Vznik skalní věže je zde dán skalním prahem, z něhož je věž oddělena zpětnou erozí Chvalečského potoka.
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: lesnictví
Popis střetů zájmů: Nebezpečím pro existenci skály je přirozený příkrý svah, který nesmí být narušen další erozí, jinak by hrozilo zřícení věže.Vysoký les na svahu byl vykácen, dnes je svah znovu zalesněn a tím relativně zpevněn. Je nutná občasná kontrola a to zejména po mimořádných atmosférických srážkách a na jaře po prudkém tání sněhu, zda nehrozí sesuv.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Tásler R. et al.(1979): Geologie české části vnitrosudetské pánve.-Ústř.úst.geol.Praha.; List poříčí 620-1000 (Křovákova projekce) s dokumentací.-MS Geofond Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tásler Radko, 31.12.94
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 21.05.03, Prouza Vladimír 29.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 307 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/307.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Na pravém svahu údolí vystupuje členitý útvar (místně zvaný Žabí nebo Vlčí skála), ukončený 7 m vysokou skalní věží. V jejím profilu se střídají různě odolné vrstvy arkóz a slepenců se strmým sklonem k SV., Jan Vítek, 2015
Zbyněk Šimůnek, 2002
Zbyněk Šimůnek, 2002
Zbyněk Šimůnek, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]