Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vraní vrch

Vyhledávání

Vraní vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Krhovice
Mapové listy: 3413, 34132
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně - úsek Střed a Jih
Lokalizace: Pahorek (mendip) Vranínek (k. Vraní vrch 232,4 m n.m.)na Hrabětické plošině, 1 km na SV od obce Krhovice.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skála
ID : 3069

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní podloží tvoří tektonizované ortoruly (blastomylonit) krhovického krystalinika. Mendip vystupuje z mladší tercierní a kvartérní výplně karpatské předhlubně. Erozí exhumovaný kopeček krystalinika představuje nejvýchodnější povrchové výchozy Českého masivu v Dyjsko-svrateckém úvalu. Jedná se o drobně zrnitou, leukokratní muskovitickou ortorulu s dobře vyvinutou foliací a často také s porfyroklasty plagioklasů. Jde o blastomylonit vzniklý deformací původně hrubozrnnějších ortorul. Hornina se skládá hlavně z křemene, plagioklasu a muskovitu, podružně je zastoupen K-živec. Často obsahuje až 2 mm velké porfyroklasty plagioklasů. Někdy se v ortorulách objevují vložky pararulových blastomylonitů. V ortorulách byl založen malý lůmek. Měření: foliace-66/30, lineace 13/18. Mladší pokryv okolního území představují ottnang-eggenburgské písčito-jílovité sedimenty, dále sedimenty hodonické pleistocenní štěrkové terasy Dyje a spraše o proměnlivé mocnosti.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie, ložisková geologie, botanika, zoologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, magmatická, sedimentární
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2133     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Xerotermní rostlinná společenstva, živočišná společenstva na podkladu muskovitických ortorul krhovického krystalinika. Území je hnízdištěm četných druhů ptáků. Z geologického hlediska je důležitý význam výskytu nejvýchodnějších povrchových výchozů krystalinika Českého masivu v Dyjsko-svrateckém úvalu.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Výchoz zarůstá sezónní vegetací.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme do ochrany PP zahrnout i geologické fenomény na lokalitě. 8.11.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.640 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 18.02.10
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 28.07.11, Buriánek David 03.08.11, Gürtlerová Pavla 08.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3069 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3069.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní podloží tvoří tektonizované ortoruly (blastomylonit) krhovického krystalinika. Mendip vystupuje z mladší tercierní (eggenburg-ottnang) a kvartérní výplně (hodonická terasa) karpatské předhlubně. , Pavla Tomanová Petrová, 2011
Skalní podloží tvoří tektonizované ortoruly (blastomylonit) krhovického krystalinika. Mendip vystupuje z mladší tercierní (eggenburg-ottnang) a kvartérní výplně (hodonická terasa) karpatské předhlubně. , Pavla Tomanová Petrová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]