Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Oleksovické vřesoviště

Vyhledávání

Oleksovické vřesoviště

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Oleksovice
Mapové listy: 3411, 34114
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 750 m jjv. od kostela v Oleksovicím
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: dvě stěny bývalé pískovny
Technický objekt: pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3068

Geologie

Geologická charakteristika: Ve dvou stěnách (8-10 x 70 m a 3 x 20 m) bývalé pískovny vystupují jemnozrnné běžově hnědé až žlutavé písky, hojně limonitizované, stáří ottnang. Písky jsou špatně vytříděné, subhorizontálně uložené, polohově planárně šikmo zvrstvené, místy jsou pozorovatelné zátěžové "load structure", s četnými drobnými polozaoblenými až poloostrohrannými valounky křemene a tmavých rohovců o velikosti 2-3 mm, výjimečně do 2 cm. Sklon vrstev je 186/10. Mocnost setů je 30-60 cm. Fluviálně-deltové prostředí sedimentace. Na polích v okolí relikty pleistocénní terasy.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část
Stratigrafie: kenozoikum - neogén
Témata: geologie, botanika, sedimentologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2100     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dvě malé pískovny s kolonií břehule říční a navazující lesní porosty s dominantním vřesem obecným, cenná sukcesní stádia psamofytní vegetace s paličkovcem šedavým, bělolístkou rolní a bělolístkou nejmenší. Reprezentativní výchoz sedimentů ottnangu se sedimentárními texturami.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: lokální těžba písku
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita v dobrém stavu, před vstupem umístěna informační tabule PP Oleksovická vřešoviště. 10.3.2022;

Literatura

Mackovčín, P., Jatiová, M., Demek, J., Slavík, P. & kol. (2007): Brněnsko. – In: Mackovčín, P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek IX. AOPK a EkoCentrum Brno. Praha.; Šmerda, J. (1997): Nálezy prokřemenělých dřev na Znojemsku. - Minerál, 3, 184-185. Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 29.10.09
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 29.10.09, Tomanová Petrová Pavla 10.03.22

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3068 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3068.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Písky ottnangu na PP Oleksovická vřesoviště, Pavla Tomanová Petrová, 2022
Písky ottnangu na PP Oleksovická vřesoviště, Pavla Tomanová Petrová, 2022
Písky ottnangu na PP Oleksovická vřesoviště, přední pískovna, Pavla Tomanová Petrová, 2022
Písky ottnangu na PP Oleksovická vřesoviště, Pavla Tomanová Petrová, 2022
Písky ottnangu na PP Oleksovická vřesoviště, Pavla Tomanová Petrová, 2022
Informační tabule PP Oleksovické vřesoviště, Pavla Tomanová Petrová, 2022
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]