Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Důl Vilemína

Vyhledávání

Důl Vilemína

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Žďárky
Mapové listy: 0433, 04334
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: v údolí 1,5 km východně od obce Žďárky, při státní hranici s Polskem
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Důl mimo provoz (od dvacátých let tohoto století), na místě dolu odvaly zaplňující údolí a jedna budova z bývalého dolu
Technický objekt: důlní dílo
Exkurzní lokalita: ano
ID : 306

Geologie

Geologická charakteristika: Uhelné sloje těžené na dole patří dolsko - žďáreckým vrstvám žacléřského souvrství. Stářím odpovídají duckmantu. Z celkového počtu šesti slojí byly na dole těženy především dvě stratigraficky nejvyšší sloje, zvané 3. a 4.sloj. Nejstálejší byla 3.sloj (až 2 m mocnosti), nejlepší uhlí měla 4.sloj (stratigraficky nejmladší). 3. a 4.sloj doprovázel proplástek bělavého tonsteinu. Vrstvy v důlním poli tvoří plochou klenbu s osou severojižního směru, zapadají pod úhlem 40 stupňů generelně k S. Důlní pole bylo otevřeno 360 m dlouhou úpadní jámou hloubenou ve 3.sloji a bylo omezeno poruchami, podle nichž byla kra důlního pole vyzdvižena. Za tyto poruchy poruby nešly. Počátky drobné těžby + jsou známy z druhé poloviny osmnáctého století, a to na výchozech uhelných slojí. K rozvoji těžby došlo po vyhloubení úpadní jámy po roce 1874, kdy přešel nově vybudovaný důl nazvaný vilemína k náchodskému panství rodu Schaumburg – Lippe. Začátkem dvacátého století byl důl krátce v majetku Mirošovsko-svatoňovické těžařské akciové společnosti, ale u ž v roce 1904 byla těžba ukončena. Znovu byla obnovena koncem 1. Světové války Gustavem Deutschem, továrníkem ve Dvoře Králové. Ve dvacátých letech těžba skončila prakticky vyuhlením všech zbylých zásob.Po dolování zbyly rozsáhlé odvaly vyplňující dno údolí v místě jeho ohbí. Jsou zformovány do tří stupňů. Na nejvyšším stupni stojí budova, která zbyla z původního dolu. Z plošiny na nejnižším stupni při jz. okraji celé haldy byl v 80.tých letech bagrován a odvážen haldový materiál. Tím se obnažil vnitřek haldy s hlušinou, která dokumentuje horninové složení uhlonosných obzorů. Prachovce a jílovce obsahují poměrně bohatý fytopaleontologický materiál.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: těžební činnost a její následky, paleontologie, ložisková geologie
Jevy: zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), uhlí
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Těženy zde byly uhelné sloje dolsko-žďáreckých vrstev žacléřského souvrství (duckmant). Lokalita je navržena k ochraně jednak jako památka na pomalu zanikající dolování černého uhlí v žacléřsko-svatoňovickém důlním revíru. Odvalový materiál přináší ukázky typických hornin uhlonosných obzorů a zároveň umožňuje sběr fosilních rostlinných zbytků z období svrchního karbonu.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: rekultivace, těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Je nutné zabránit další těžbě a odvozu haldového materiálu, stejně tak i jakýmkoliv změnám v rozsahu odvalů. O hodnotě budovy stojící na haldě by měli říci rozhodující slovo památkáři zabývající se historií hornictví. Do té doby je nutné ponechat budovu v dnešním stavu.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Bílek J.(1965): Historie dolování kamenného uhlí na českém křídle vnitrosudetské pánve. - MS Geofond. Praha.; Středa J. et al.(1972): Ložisková studie vnitrosudetské pánve. - MS Geofond. Praha.; Tásler R. et al.(1979): Geologie české části vnitrosudetské pánve. - Ústř.úst.geol.Praha.; Tásler R. et al.(1963): Závěrečná zpráva o zákl.geol.výzkumu jz. křídla vnitrosudetské pánve. - MS Archív ČGÚ. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tásler Radko, 31.12.94
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 24.05.03, Šimůnek Zbyněk 24.09.09, Kukal Zdeněk 19.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 306 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/306.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Stará důlní budova, nyní hospůdka, Pavla Gürtlerová, 2002
Halda lomu Vilemína, Pavla Gürtlerová, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]