Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tachovský vodopád

Vyhledávání

Tachovský vodopád

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Troskovice
Mapové listy: 0334, 03342
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Na bezejmenném potoce, směřujícím od Tachov u Troskovic jz. směrem k rybníku Krčák.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Pískovcový skalní převis s vodopádem a s výskytem travertinu
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3052

Geologie

Geologická charakteristika: Na bezejmenném potoce cca 200 m jz. od obce Tachov travertinové inkrustace v podobě travertinových kaskád v mírně svažitém údolí vyhloubeným v měkkých vápnitých jílovcích březenského souvrství. V místech, kde potok překonává skalní stěnu kvádrových pískovců teplického souvrství se vytvořil asi 10 m vysoký travertinový vodopád. Travertin (pěnovec) je bělošedý, pórezní a uzavírá v sobě listy stromů, místy i různé předměty komunálního odpadu, což svědčí o jeho malém stáří. Pod převisem vodopádu se vytvořil vápnitý stalagmit asi 10 cm velký. Níže po mírnějším svahu tvoří travertin opět kaskády. Zdrojem vápníku pro tvorbu travertinu jsou zřejmě vápnité sedimenty březenského souvrství a jeho báze, kde je vyvinuta 0,1 m mocná vápnitá poloha, popř. lokální vápnitá příměs v kvádrových pískovcích. Svědčit pro to mohou zvláštní morfologické útvary, které se vyskytují na stěnách kvádrových pískovců. Jsou to jednak svisle protažené karbonátové konkrece decimetrových rozměrů, kulovité vápnité útvary, velikosti tenisového míče , přilepené na stěnách pískovců a vrstvy sintrů na puklinách a trhlinách pískovců. Nikde jinde v kvádrových pískovcích na mapovém listu Rovensko pod Troskami tyto vápnité útvary nebyly zjištěny. Proto je lokalita vyhlášena jako přírodní památka – Tachovské vodopády.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - labský vývoj, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: turon, kvartér
Témata: geomorfologie
Jevy: skalní převis , vodopád
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: travertin, pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2268     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologický fenomén - kaskáda z kompaktního pěnovce, sintrové povlaky na křemenném pískovci, skalní perforace a jeskyně.Lokalita je významná i tím, že na styku kvádrových pískovců teplického souvrství a vápnitých jílovců březenského souvrství je v erozním břehu potoka ojediněle odkryta hraniční červená poloha jílovitých pískovců.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: V pěnovcích (travertinech) se objevují plechové nádoby komunálního odpadu
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Špatně přístupná 07.11.2009; Nutná revize v terénu. 9.11.2009; Přístup na lokalitu je poněkud omezen v letních měsících, kdy je cesta od rybníka Krčáku silně zarostlá. Od obce Tachov nevede k lokalitě cesta. 12.11.2011;

Literatura

Čech, S., et.al. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-342 Rovensko pod Troskami. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 14.07.10
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 07.11.09, Čech Stanislav 09.11.09, Čech Stanislav 12.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3052 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3052.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Travertinové kaskády na vápnitých jílovcích březenského souvrství., Stanislav Čech, 2010
Kulovité vápnité útvary na stěnách pískovců teplického souvrství. , Jiří Burda, 2010
Vápnité konkrece v pískovcích teplického souvrství.  , Stanislav Čech, 2010
Travertinový vodopád v průrvě pískovců teplického souvrství., Stanislav Čech, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]