Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Borek - lom (petrovické vrstvy)

Vyhledávání

Borek - lom (petrovické vrstvy)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Žďárky
Mapové listy: 0433, 04334
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Opuštěný lom na úpatí vrchu Borek (kóta 583) při silnici ze Žďárek k bývalému lomu Vilemína, 1 km v. od obce Žďárky
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom na úpatí vrchu, délka odkryvu v lomu je 20 m, max.výška stěny 5 m, poblíž lomu při cestě je ústí staré zavalené průzkumné štoly
Technický objekt: lom, štola
Exkurzní lokalita: ano
ID : 305

Geologie

Geologická charakteristika: Výchozové horniny stratigraficky náleží k nejmladšímu členu žacléřského souvrství - k petrovickým vrstvám (westphal B-C). Na odkryvu převládají světle šedé, nafialověle skvrnité, hrubozrnné, řídčeji středozrnné pískovce s příměsí živců (bělavá navětralá zrna). Střídají se s polohami hrubě zrnitých slepenců, řádově několik dm mocných (maximální mocnost 1,5 m). Báze mocnějších slepencových poloh bývá ostrá, s erozními jevy. Velikost valounů značně kolísá, vedle nejběžnějších valounů 3-7 cm jsou zastoupeny valouny až 15 cm v průměru (většinou křemence). Nejvíce jsou zastoupeny valouny žilného křemene (50%), dále charakteristického světle šedého křemence (20%) a buližníku (25%). Ostatní typy hornin, jako krystalické břidlice a sedimenty jsou zastoupeny 1-2%. Karbon u Žďárek má poměrně složitou tektonickou stavbu. Jeho vrstvy směru 45-75 stupňů jsou prostoupeny četnými diaklasami, většinou severojižního směru. v přední části lomu je zastižen zlom za nímž jsou vrstvy příkřeji postaveny.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: sedimentologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Svrch. karbonské horninové typy žacléřského souvrství ze sedimentačního prostředí říčních koryt. Ukázky drobné tektoniky.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: vegetace, těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Lom je zčásti zarostlý náletem dřevin, které zatím při pozorování nevadí. Rovněž nevadí drobná příležitostná těžba štěrkopísku. Nelze však dovolit těžbu kamene větších rozměrů. Při přílišném rozšíření dřevin bude nutné provést výřez.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Tásler R. et al.(1963): Závěrečná zpráva o zákl.geol.výzkumu jz. křídla vnitrosudetské pánve.-MS Archív ČGÚ.Praha.; Tásler R. et al.(1979): Geologie české části vnitrosudetské pánve.-Ústř.úst.geol.Praha.; Archívní geol.mapa list Žďárky 600-1016 (Křovákova projekce) s dokumentací.-MS Geofond.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tásler Radko, 31.12.94
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 21.05.03, Šimůnek Zbyněk 23.09.09, Kukal Zdeněk 19.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 305 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/305.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2002
Pavla Gürtlerová, 2002
Lom ve slepencích při cestě k Vilemíně., Bohumil Červený, 1959
Lom ve slepencích při cestě k Vilemíně., Bohumil Červený, 1959
Lom ve slepencích při cestě k Vilemíně., Bohumil Červený, 1959


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]