Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stráně Hlubokého dolu

Vyhledávání

Stráně Hlubokého dolu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mělník
Katastrální území: Tupadly
Mapové listy: 0244, 02443,02444
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Severní horní okraj Hlubokého dolu 200-1200m na V od Tupadel
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchozy na stráni
ID : 3046

Geologie

Geologická charakteristika: Morfologickou dominantou v severní stráni Hlubokého dolu jsou do nadloží hrubnoucí středně zrnité a stř. až hrubě zrnité křemenné pískovce kvádrové s chudou prachovitojílovitou základní hmotou středního cyklu, které do podloží rychle přecházejí v jemnozrnný slinitý pískovec , zakrytý svahovinami /jizerské souvrství, stř. turon/. Vrcholová - hrubozrnná část cyklu je kryta spraší a písčitohlinitými svahovinami /svrchní pleistocén a holocén/ a nelze vyloučit přítomnost reliktu jmz. vápnitých pískovců báze svrchní pískovcové sekvence.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: výchoz, skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2112     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ochrana xerotermní lokality na hranách skal s výskytem vzácných a ohrožených společenstev organismů typických pro tyto biotopy včetně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (např. kosatec bezlistý, koniklec luční, třemdava bílá).
Součást VCHÚ: CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J.(eds). (2002): Liberecko. In: Mackovčin P.a Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str. 720 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 13.02.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 24.07.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3046 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3046.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skály tvořené křídovými křemennými pískovci jizerského souvrství středního turonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Skály tvořené křídovými křemennými pískovci jizerského souvrství středního turonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Skalní defilé na stráních Hlubockého dolu v hrubozrnných křemenných pískovcích stř. turonu., Pavla Gürtlerová, 2009
Skalní defilé na stráních Hlubockého dolu v hrubozrnných křemenných pískovcích stř. turonu., Pavla Gürtlerová, 2009
Skalní defilé na stráních Hlubockého dolu v hrubozrnných křemenných pískovcích stř. turonu., Pavla Gürtlerová, 2009
Skalní defilé na stráních Hlubockého dolu v hrubozrnných křemenných pískovcích stř. turonu., Pavla Gürtlerová, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]