Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Údolí Hasiny u Lipence

Vyhledávání

Údolí Hasiny u Lipence

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Lipenec
Mapové listy: 1212, 12121
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Z. od obce Lipenec, na obou březích potoka Hasina.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přírodovědná naučná stezka o délce ca 1,5km s 10 zastávkami.Je věnována památce lounského geologa a středoškolského profesora F. Štvána.Byla otevřena 10. června 1989.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3040

Geologie

Geologická charakteristika: Na trase naučné stezky lze z geologických jevů vidět např. výchoz sladkovodních cenomanských jílovců s fosilní flórou, na tabuli s tektonickým schématem je vysvětlena komplikovaná geologická stavba širšího okolí, v lomech lze pozorovat opuky nebo selektivním zvětráváním zvýrazněné vápnité polohy vystupující z glaukonitických pískovců.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - oharecký vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: geologie, paleontologie, litologie
Jevy: litologické rozhraní, selektivní eroze, skalní stěna, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), opuka, pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2196     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významné paleontologické naleziště druhohorních organizmů, zvláště chráněných rostlin a živočichů, biokoridor potoka Hasiny jako významného prvku ekologické stability krajiny.
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Časté poškozování informačních tabulí a panelů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zelenka, P. (1990): Nová naučná stezka na Lounsku. - Geol. Průzk., 32, 3. Praha. Vlačiha, V. et al. (1992): Údolí Hasiny u Lipence.Průvodce přírodovědnou naučnou stezkou.32str. ČSOP Louny.; Bělohoubek, J. et al. (2000): Průvodce naučnou stezkou Údolí Hasiny u Lipence.OkÚ Louny, ZO ČSOP. Louny.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 24.09.09
Aktualizoval(a): Zelenka Přemysl 24.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3040 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3040.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přemysl Zelenka, 1989
Přemysl Zelenka, 1989


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]