Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Krkatá bába

Vyhledávání

Krkatá bába

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Lubě
Mapové listy: 2414, 24144
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér boskovické brázdy a orlické pánve
Lokalizace: Skalní skupina Krkaté báby tvoří skalní útvary a věženacházející se nad levým břehem potoka Lubě, cca 1 km od obce Lubě v Žernovnické hrásti.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3036

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní útvary Krkaté báby vycházejí na povrch podél levého břehu řeky Lubě v délce cca 500 m. Na j. konci defilé jsou zakončeny několika skalními věžemi a bloky (o výšce až 15 m), které jsou odděleny různě orientovanými soutěskami vzniklých pravděpodobně na různých puklinových systémech. Nejznámější ze skalních věží se nazývá Krkatá bába, což je útvar, který představuje hlavu na dlouhém krku. Skalní útvary jsou tvořeny načervenalými rokytenskými slepenci boskovického příkopu stáří karbon až perm. Jedná se o hrubozrnné slepence s podpůrnou strukturou valounů. Největší valouny dosahují až 40 cm v nejdelší ose a. Polozaoblené až oválné valouny jsou zrnitostně špatně vytříděné bez přednostní orientace. Ve valounech dominují spodnokarbonské droby a křemen. Rokytenské slepence představují sedimenty aluviálního (výplavového) kužele, ukládající se při v. okraji boskovického ppříkopu. V rámci sedimentačního prostředí se jedná o sedimenty proximální části výplavového kužele. Slepence vlivem zvětrávacích procesů jsou uvolňovány a hromadí se při úpatí srázů, kde tvoří osypy a úpatní haldy.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - mladší paleozoikum příkopů (brázd) - boskovický příkop (brázda)
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, geologie, kvartérní geologie, sedimentologie
Jevy: skalní věž, selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1874     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významné skalní útvary s přirozenými společenstvy zakrslých borodoubrav
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: beze změny 05.11.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.148 Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 23.02.10
Aktualizoval(a): Gilíková Helena 25.10.11, Kukal Zdeněk 05.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3036 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3036.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Na vrcholku skalního útvaru., Helena Gilíková, 2011
Skalní věž Krkatá bába., Helena Gilíková, 2011
Soutěsky mezi jednotlivými skalními útvary., Helena Gilíková, 2011
Slepence s podpůrnou strukturou valounů. Převažují valouny z drob. , Helena Gilíková, 2011
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]