Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pekárka

Vyhledávání

Pekárka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Alexovice
Mapové listy: 2434, 24343
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér boskovické brázdy a orlické pánve
Lokalizace: Plošina kolem k. 279,8 m n.m., na J od silnice Řeznovice - Alexovice, 500 m na Z od obce Alexovice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály s rokytenskými slepenci permokarbonského stáří
ID : 3033

Geologie

Geologická charakteristika: Severně exponované svahy tvořené rokytenskými slepenci permokarbonského stáří, které nad silnicí z Alexovic do Řeznovic vytvářejí mohutné až 30 m vysoké skály. Jedná se o červenohnědé až rezavohnědé hrubozrnné slepence s podpůrnou strukturou valounů. Největší valouny dosahují kolem 30 cm velikosti. Ve studovaném profilu se střídají hrubozrnnější polohy s valouny o velikosti okolo 10-20 cm, s polohami obsahující drobnější valouny (do 10 cm). Polozaoblené valouny jsou zrnitostně špatně vytříděné bez přednostní orientace. Ve valounech dominují spodnokarbonské droby. Rokytenské slepence představují sedimenty aluviálního (výplavového) kužele, ukládající se při v. okraji boskovického příkopu. Na lokalitě Pekárka se jedná o slepence ukádající se v proximální (svrchní) části tohoto výplavového kužele.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - mladší paleozoikum příkopů (brázd) - boskovický příkop (brázda)
Stratigrafie: paleozoikum - perm, paleozoikum - karbon - svrchní karbon - siles
Témata: geologie, sedimentologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 303     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalnatá stráňka s teplomilnou květenou
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme významné geologické fenomény na lokalitě zahrnout jako předmět ochrany na lokalitě. 11.11.2011;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.329 Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 23.02.10
Aktualizoval(a): Gilíková Helena 29.07.11, Gürtlerová Pavla 11.11.11, Kukal Zdeněk 19.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3033 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3033.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na skály tvořené rokytenskými slepenci při silinici Alexovice–Řeznovice., Pavla Tomanová Petrová, 2011
Detail sedimentů rokytenských slepenců s podpůrnou strukturou valounů. Valouny jsou tvořeny drobami spodnokarbonského stáří., Pavla Tomanová Petrová, 2011
Pohled na skály tvořené rokytenskými slepenci při silinici Alexovice–Řeznovice. , Helena Gilíková, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]