Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Sloupsko-šošůvské jeskyně

Vyhledávání

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Sloup v Moravském Krasu, Šošůvka
Mapové listy: 2423, 24233
Geologická správní oblast: Drahanský a mírovský kulm, moravský a mladečský kras
Lokalizace: V. část údolí na j. okraji obce Sloup
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Jeskynní systém v Sloupském údolí.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3021

Geologie

Geologická charakteristika: Rezervace leží na kontaktu vápenců Moravského krasu s horninami drahanského kulmu. Je tvořena ve světle šedými vilémovickými vápenci. Pro území jsou charakteristické povrchové a podzemní krasové jevy, především systém aktivních a povodňových ponorů a vlastní Sloupsko-šošůvské jeskyně. Nápadná je řada izolovaných skal, Hřebenáčů, jež jsou denudačními zbytky starých jeskyní. V blízkosti rezervace je řada velmi zajímavých odkrytých geol. profilů, např. spodnokarbonské zkrasovění (lom Na Bradinách), submarinní skluzy (drobový lom v Šošůvce). Sloupské údolí je vyplněno mocnými vrstvami pleistocenních sedimentů. Vlastní Sloupské jeskyně patří k významným paleontologickým lokalitám se skelety jeskynního medvěda(jen Dr Jindřich Wankel zde vykopal přes 300 lebek) a jiné staropleistocenní fauny. Jeskyně Kůlna představuje archeologicky i paleontologicky významnou lokalitu především díky zachovanému profilu od risského zalednění po dobu historickou s nálezem kosterních zbytků neandertálského člověka (část horní čelisti a lebky nedospělého jedince) a velkého množství kamenných nástrojů ve vrstvě staré přibližně 50 000 let. Nejstarší kamenné nástroje neadrtálců pocházejí z období před 120 000 lety.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geomorfologie, historie, paleontologie, kvartérní geologie, strukturní geologie (tektonika), hydrogeologie, archeologie
Jevy: kras, jeskyně krasová, vrása, skalní věž, ponor
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody), tektonická
Hornina: vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2070     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky, karsologicky a strukturně geologicky cenné krasové území v devonských vápencích severní části Moravského krasu. Na Hřebenáči (id 3925) ojedinělé ukázky ležatých vrás ve vápencích, Kůlna (id1279) je významnou archeologickou lokalitou
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Jeskyně patří k našim nejnavštěvovanějším lokalitám. Sloupské skály i Hřebenáč patří k oblíbeným horolezeckým cvičným terénům
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.703 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 17.02.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 02.09.11, Kukal Zdeněk 15.10.12, Kukal Zdeněk 20.12.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3021 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3021.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní okno., Pavla Gürtlerová, 2012
Ponory Sloupského potoka - informační tabule., Pavla Gürtlerová, 2012
Ponor Sloupského potoka., Pavla Gürtlerová, 2012
Vstup do Sloupsko-šošůvských jeskyní., Pavla Gürtlerová, 2012
Vstup do Sloupsko-šošůvských jeskyní., Pavla Gürtlerová, 2012
Skalní věže před vstupem do Sloupsko-šošůvských jeskyní., Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]