Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bílá voda

Vyhledávání

Bílá voda

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Holštejn, Lipovec u Blanska
Mapové listy: 2423, 24233
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Ponorné krasové Holštejnské údolí potoka Bílá voda s jeskyněmi a krasovými tvary na Suchdolských plošinách, na J od obce Holštejn
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Krasové území
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3018

Geologie

Geologická charakteristika: Uzemí je modelováno na sv. hranici vápenců Moravského krasu a drahanského kulmu. V devonských vilémovických vápencích vzniklo klasické poloslepé a slepé krasové údolí ponorů Bílé vody (Nová a Stará Rasovna). Jde o pozoruhodnou koncentraci krasových jevů. Z povrchových krasových jevů jsou pro území typické hřebenáče, škrapová pole a závrty (Wanklův závrt vznikl řícením 5.dubna 1855). Z podzemních kras. jevů jsou významné ponorný úsek Bílé vody s jeskyněmi Nová a Stará Rasovna, jeskyně Spirálová, Piková dáma a jeskyně 13C. Staré jeskynní úrovně jsou zastiženy v jeskyních Lidomorna, Holštejnská, Nezaměstnaných a Sonda pod Jedničkou. Ve vodami opuštěných jeskyních je řada nálezů pleistocénní fauny (mamut, sob aj). Údolí vyplňují mocné vrstvy pleistocenních usazenin, které jsou zčásti odkryty v zářezu poblíž propadání Nová Rasovna.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: paleozoikum - devon - svrchní devon - frasn
Témata: geomorfologie, těžební činnost a její následky, kvartérní geologie
Jevy: jeskyně krasová, škrapy, závrt, ponor
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1186     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Smíšené převážně listnaté porosty na vápencových svazích. Krasové jevy, archeologie.
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: turistika, skládky odpadků, dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Turistika - skládky, táboření. Na několika místech povoleno horolezectví a amatérská speleologie.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme zahrnout i geologické fenomény na lokalitě do předmětu její ochrany. Na jejím území se nalézá Holštýnská jeskyně (id 758) s cennými profily jezerních sedimentů. 05.11.2011;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.688 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 17.02.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 06.09.11, Kukal Zdeněk 20.11.12, Kukal Zdeněk 13.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3018 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3018.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Cestou k hradu Holštejn v Holštejnském údolí. Skály nad Lidomornou., Pavla Gürtlerová, 2012
Lidomorna pod hradem Holštejn., Pavla Gürtlerová, 2012
Přírodní rezervace Bílá voda, informační tabule u Lidomorny., Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]