Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skály pod Turovem

Vyhledávání

Skály pod Turovem

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Rokytník
Mapové listy: 0433, 04331
Oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Severně od Rokytníku, 600 m jv od kóty 603 (vrchu Turov)
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skupina skalek (max. 3 m vysokých) na okraji morfologicky výrazné plošiny na jižním svahu vrchu Turov (kóta 602). Obnažení skal je zvětšeno uměle při příležitostné těžbě písku nebo kamene.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 301

Geologie

Geologická charakteristika: Složením jde o hrubozrnné arkózy. Jsou narůžověle hnědě zbarvené, na rozdíl od typických žaltmanských arkóz relativně stejnozrnné, bez slepencových poloh. Vrstvy jsou horizontálně uložené (často se šikmým zvrstvením). Toto na výchozech jíveckých vrstev neobvyklé uložení je dáno tektonickou pozicí. Zmíněná plošina odpovídá tektonické kře omezené na východě zlomem, který vyrovnává jinak monoklinální zapadání vrstev k SV. Horizontální uložení a plošné obnažení umožnilo rozrušení souvislé desky arkóz podél diaklas, jednotlivé skalní kulisy připomínají pak miniaturní skalní město, jak je známe u křídových kvádrových pískovců.Skalky jsou lidově nazývány Krakonošova kazatelna. Je z nich morfologicky poučný pohled na jižní část vnitrosudetské pánve, kde tuto krajinu charakteristické stupně (kuesty) jsou porušeny diagonálně hluboce zaříznutými údolími Metuje a jejich přítoků.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: karbon
Témata: sedimentologie, stratigrafie, geomorfologie
Jevy: skála, zvrstvení, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: arkóza
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skály doplňují obraz o litologickém vývoji jíveckých vrstev (sv. karbon), dokumentovaný odkryvem na lokalitě Střezina. Ukazují jeden z poměrně stálých, při tom však jen několik metrů mocných horizontů arkóz, které vystupují na svrchní části jíveckých vrstev. Typické jsou různé formy větrání arkóz.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nutný průběžný dohled na uchování lokality tak, jak je v současném stavu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Jaroš J.(1959): Geologické a litologické poměry v českém křídle vnitrosudetské deprese severně od Hronova. 2.oblast Rokytník - Žabokrky - Zlíčko. - Sbor. Ústř. úst. geol., 24,2. Praha.; Tásler R. et al.(1979): Geologie české části vnitrosudetské pánve. - Ústř.úst.geol. Praha.; Archívní geol.mapa list Hronov 610-1008 (Křovákova projekce) s dokumentací. - MS Geofond. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tásler Radko, 31.12.94
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 15.05.03, Prouza Vladimír 30.09.09, Gürtlerová Pavla 24.01.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 301 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/301.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy arkóz na jižním svahu Turova., Pavla Gürtlerová, 2018
Výchozy arkóz na jižním svahu Turova., Pavla Gürtlerová, 2018
Výchozy arkóz na jižním svahu Turova.Výhled na v. část stolové hory Bor a vpravo Orlické hory., Pavla Gürtlerová, 2018
Výchozy arkóz na jižním svahu Turova., Pavla Gürtlerová, 2018
Výchozy arkóz na jižním svahu Turova., Pavla Gürtlerová, 2018
Skupina skalních výchozů červených arkóz permokarbonského stáří odkryté erozí a zvětráváním, pravděpodobně též příležitostní těžbou., Jan Vítek, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]