Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kavinský potok

Vyhledávání

Kavinský potok

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Kněževes
Mapové listy: 2412, 24123
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Údolí charakteru soutěsky s peřejnatým Kavinským potokem (pravý přítok Křetínky)v členité části Vírské vrchoviny
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalnatá soutěska
ID : 3006

Geologie

Geologická charakteristika: Potok teče napříč pruhem metamorfovaných hornin olešnické skupiny. Podél potoka se střídají zúžené úseky sevřené skalami s úseky širšího údolního dna do 15 m šířky. Širší pruhy tvoří drobnozrnné biotitické a biotiticko-muskovitické pararuly a svory až fylity s vložkami vápenců a metakvarcitů. Užší pruhy pak tvoří odolné kvarcity a kvarcitické ruly, krystalické vápence a až několik metrů mocné polohy a budiny porfyroblastických metabazitů. Úvalovitý úsek údolí vyplňují deluviofluviální sedimenty. Ve skalnatých úsecích potok eroduje a jeho spádová křivka je strmější. Téměř horizontální břidličnatost fylitů umožňuje vodnímu toku boční erozí podemílat skalní stěny zářezu a neustále je zpříkřovat. Jinde naopak vodní proud splývá po plochách foliace a vymílá v nich erozní žlábky. Údolní svahy potoka jsou v dolní části tvořeny mramory, na nichž se místy zachovaly horizontální strukturní svahové lavice. Níže převládají fylity a svory.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (kontaktní metamorfóza), zvětrávání, akvatická (činnost vody)
Hornina: pararula, svor, fylit, kvarcit, mramor (krystalický vápenec, dolomit), metabazit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1873     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Eroze drobných vodních toků v souvrství fylitů, rul a mramorů.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.145 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 04.01.10
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.10.12, Buriánek David 13.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3006 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3006.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy svorů v rokli Kavínského potoka, Pavla Gürtlerová, 2012
V rokli Kavínského potoka, Pavla Gürtlerová, 2012
Výchozy svorů v rokli Kavínského potoka, Pavla Gürtlerová, 2012
Výchozy svorů v rokli Kavínského potoka, Pavla Gürtlerová, 2012
Výchozy svorů v rokli Kavínského potoka, Pavla Gürtlerová, 2012
Výchozy svorů v rokli Kavínského potoka, Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]