Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Žižkův stůl

Vyhledávání

Žižkův stůl

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Lhota u Lysic
Mapové listy: 2414, 24141
Oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Hřbet mezi k.606 m n.m. na západě a k.600 m na V, směru Z-V a přilehlý pravý svah údolí Lysického potoka v Sýkořské hornatině, 0,5 km na JZ od obce Lhota u Lysic.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní suk v ortorulách bítešské skupiny, deformační stavby , vrása.
ID : 3000

Geologie

Geologická charakteristika: Podloží tvoří porfyroblastické muskovitické až sericiticko-muskovitické ortoruly bítešské skupiny, které vystupují na povrch v izolované skále (toru) na k.600,00 m, zvané Žižkův stůl. Tor dělí na dvě části rozsedlina 1,5 m hluboká, na jeho stěnách jsou ležaté vrásy. Na sever spadá srubem vysokým 5,4 m. Svah pod torem je pokryt balvanitou sutí o vel. balvanů cca 1 m. Žižkův stůl představuje ukázku kryogenními procesy modelovaného rulového suku, typickou pro oblast Sýkořské hornatiny. Níže na jv. svahu je mírně převislý mrazový srub vysoký 3,4 m. Sz. od Žižkova stolu se nachází srub tvaru písmene L, vysoký 5 m. Je na něm ležatá vrása. Při úpatí leží suťová halda s balvany majícími v delší ose kolem 1,5 m. Ve srubech lze najít dvě pseudokrasové jeskyně hluboké 3 m. Na údolním svahu je nivační sníženina a mrazový srub vysoký 8 m. Při úpatí je kongeliflukční halda.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: mrazový srub, vrása, deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1880     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka periglaciálních forem reliéfu. Zajímavé deformační stavby v bítešských ortorulách (např.vrásy) Zbytky listnatých porostů (s jilmem drsným)
Střety zájmů: bez střetů, lesnictví
Popis střetů zájmů: V okolí skal je vysazena nová bučina a celé území je oploceno, pravděpodobně dočasně(stav 2012).
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.185 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 16.12.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 18.10.12, Buriánek David 13.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3000 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3000.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Deformované bítešské ortoruly na výchozech v okolí kóty (600m), Pavla Gürtlerová, 2012
Čelo vrásy v bítešské ortorule na výchozech v okolí kóty (600m), Pavla Gürtlerová, 2012
Ležatá vrása v bítešské ortorule na výchoze v okolí kóty (600m), Pavla Gürtlerová, 2012
Skalka na vrchole kóty (600m) v bítešských ortorulách., Pavla Gürtlerová, 2012
Pseudokrasová jeskyně na výchozech v okolí kóty (600m). Její strop tvoří ležatá vrása., Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]