Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Meandr v údolí Jíveckého potoka

Vyhledávání

Meandr v údolí Jíveckého potoka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Jívka
Mapové listy: 0433, 04331
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: A), B) 1200 m jv. od středu obce Jívka, C) 700 m jjv. od středu obce Jívka
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchozy vystupují ve svazích Jíveckého potoka a tvoří tři samostatné výskyty: A) skalní stěny při silnici Stárkov - Jívka, B) 100m dlouhý skalnatý zalesněný hřeben uvnitř meandru Jíveckého potoka, C) 200 m dlouhý skalní hřbet na dolním konci obce Jívka.
ID : 300

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita dokumentuje geomorfologii zaklesnutého údolí Jíveckého potoka s meandrem. Celý ostroh s arkózovým hřebenem uvnitř meandru představuje vývojově oblík. Ten je dnes spojen s pravým břehem celého údolí šíjí, ležící cca 8 m nad dnešní údolní nivou. Tato výška odpovídá výšce spodního terasového stupně, který dokumentuje časově poslední zahloubení potoka a vytvoření dnešního meandru. Skály tvoří arkózy s polohami slepenců (žaltmanské arkózy). Tvoří výraznou litofacii ve sp. části jíveckých vrstev (stáří barruel - stephan B). Označení žaltmanské arkózy bylo přijato podle názvu nejvyššího vrcholu Jestřebích hor Žaltmanu. Typické žaltmanské arkózy jsou v čerstvém stavu světle šedé s nádechem do růžova nebo do fialova. V přirozených a tudíž navětralých odkryvech jsou většinou šedohnědé, řidčeji načervenale hnědé. Vesměs převládají hrubozrnné typy. Mají 25-35% živců, 45-60% křemene. Zbytek připadá na úlomky hornin (většinou kvarcity, rohovce a efuzivní horniny) a na základní hmotu (směs jemného klastického materiálu a jílových minerálů) s tmelem. Tmel tvoří karbonáty (většinou kalcit), křemen a vzácněji baryt. V přirozených odkryvech bývá karbonát většinou vyloučen. Arkózy tvoří masivní lavice nebo šikmo zvrstvené sety. Šikmé zvrstvení je zdůrazněno římsovitým vyvětráním vrstviček. Slepence, tvořící v arkózách decimetrové až jednometrové polohy, mají často spodní plochu výrazně erozní. Směrem do nadloží přecházejí často slepence v arkózy s příměsí valounů. Průměrné složení valounů: křemen 52%, kvarcit 29%, lydit 7%, krystalické břidlice 3% (fylity, svory, zelené břidlice), ryolity 2%, granitoidy a ortoruly 10%. Skalnatý hřbet na dolním konci Jívky upomíná na vývoj na Kryštofových kamenech. Slepencové polohy, středně až hrubě zrnité, jsou několik dm mocné. Ve střední části hřebene je na bázi slepencové polohy několik kmenů araukaritů (zjištěno 5 kmenů).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: stratigrafie, paleontologie, geomorfologie
Jevy: araukarity (prokřemenělá dřeva), meandry, skála, vrstva, zvrstvení, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: arkóza, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: 3 výskyty skalek a skalních stěn představují horniny litofaciální jednotky sv. karbonu - žaltmanských arkóz, které dokumentují říční režim v barruelu - stephanu B. Geologické lokality A) a B) se podílejí na geomorfologii údolí Jíveckého potoka s meandrem. Ostroh s arkózovým hřebenem uvnitř meandru představuje vývojově oblík. Z lokality C) jsou známy nálezy kamenů araukaritů.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Jednotlivé skalní odkryvy nepotřebují speciální ochranu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Tásler R. et al.(1963): Závěrečná zpráva o základním geol.výzkumu jz. křídla vnitrosudetské pánve.-MS Archív ČGÚ.Praha. Tásler R. et al.(1979): Geologie české části vnitrosudetské pánve.-Ústř.úst.geol.Praha. Valín F.(1962a): K petrografii odolovského souvrství žacléřsko-svatoňovické pánve (stefan).-Věst.Ústř.úst.geol.,37,6.Praha. Valín F.(1962b): Litologie souvrství žaltmanovských arkóz.-Věst.Ústř.úst.geol.,27.Praha. List Hronov 610-1008(Křovákova projekce) s dokumentací.-MS Geofond Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tásler Radko, 31.12.94
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 20.05.03, Šimůnek Zbyněk 29.09.09, Kukal Zdeněk 19.12.17, Gürtlerová Pavla 15.05.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 300 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/300.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy žaltmanských arkóz na svazích údolí Jíveckého potoka, Pavla Gürtlerová, 2004
Meandrující Jívecký potok, Pavla Gürtlerová, 2004
Údolí Jíveckého potoka - bledulová pole, Pavla Gürtlerová, 2004
Výchozy žaltmanských arkóz na svazích údolí Jíveckého potoka, Pavla Gürtlerová, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]