Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Malhostovická pecka

Vyhledávání

Malhostovická pecka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Malhostovice
Mapové listy: 2432, 24321
Geologická správní oblast: Drahanský a mírovský kulm, moravský a mladečský kras
Lokalizace: Malhostovická pecka (332,3 m n.m.) leží v Tišnovské kotlině, asi 500 m na JZ od obce Malhostovice.
Přístup k lokalitě: - autobusem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m) - geol.exkurze
Charakteristika objektu: Skalní útvar vilémovických vápencích macošského souvrství (stř. devon) s ukázkami fauny korálových útesů
ID : 2990

Geologie

Geologická charakteristika: Izolovaná vyvýšenina s opuštěným kamenolomem je nejsevernějším výskytem vápenců v pruhu zachovaném jen v reliktech a končícím nedaleko hradu Veveří. V kamenolomu vystupují vilémovické vápence macošského souvrství (stř. devon) s ukázkami fauny korálových útesů. Na základě fosilního obsahu a zjištěné asociace bentózní fauny lze usuzovat na pozici při čelním okraji bývalého útesového pásma. I přes mírnou rekrystalizaci vápence se podařilo zjistit, že jej tvoří společenstvo sesilního bentosu: ze 60% stromatopory, 33% tabulátní koráli, 6% rugózní koráli, 1% články krinoidů a ostatní zbytky. Bloky stromatopor, zčásti polámané, dosahují velikosti až 70 cm. Vápencový útvar výrazně vystupuje z vápnitých jílů (téglů) spodního badenu a sprašových pokryvů, které vyplňují Tišnovskou kotlinu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geomorfologie, paleontologie, sedimentologie
Jevy: výchoz, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , organogenní (činnost organizmů)
Hornina: vápenec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 6005     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vápencové skalky s teplomilnými společenstvy. Od roku 2015 chráněna jako PP Malhostovické kopečky spolu s lokalitou Drásovský kopeček id 3671.
Střety zájmů: těžba, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Částečné odtěžení vápencového útvaru, rekultivace divoké skládky
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.316 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 12.12.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 02.11.12, Kukal Zdeněk 13.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2990 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2990.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]