Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bílý kříž

Vyhledávání

Bílý kříž

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Stálky, Uherčice u Znojma, Vratěnín
Mapové listy: 3321, 33214
Geologická správní oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: Skalnaté svahy nad údolím Dyje při jejím vtoku z Rakouska na území okresu Znojmo v Uherčické pahorkatině, 2 km na J od Uherčic.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní defilé nad řekou Dyjí v amfibolitech, pararulách, metakvarcitech a mramorech.
ID : 2980

Geologie

Geologická charakteristika: Větší část obnaženého skalního defilé tvoří vratěnínská jednotka. Její součástí jsou protažená tělesa a čočkovité polohy granátických amfibolitů, biotitické a biotiticko-muskovitické pararuly, metakvarcity a tremolitické mramory. Podhradská jednotka (amfibolity, muskovit-biotitické migmatitizované pararuly s granátem) je odkryta ve v. části výchozu. Na styku obou jednotek je patrno intenzivní provrásnění. Dominantu tvoří 50 m vysoká skála. Žleby mezi skalnatými srázy jsou vyplněny sutěmi a vápnitými svahovými hlínami, v. část území překrývají sprašové návěje.Ve vrcholové části lokality lze pozorovat struktury mrazového zvětrávání. Nachází se zde několik dominantních skalisek, z nichž jsou pěkné rozhledy do údolí.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, strukturní geologie (tektonika), petrologie
Jevy: skalní defilé, vrása, suť
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), tektonická
Hornina: amfibolit, pararula, kvarcit, mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1835     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Na zdejších skalních vápencových a amfibolitových útesech se nachází vzácná teplomilná květena s reliktními vápnomilnými bory. Částí území prochází naučná stezka.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Místo je často navštěvováno turisty, ale není ohroženo jejich přítomností.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revizi geologického významu lokality . 23.8.2012;Revize provedena. 2.11.2014;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.604 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 04.01.10
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.08.12, Hrdličková Kristýna 01.11.14, Kukal Zdeněk 27.09.17, Kukal Zdeněk 15.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2980 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2980.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vožky amfibolitů v mramorech  ve vrcholovývh partiích skalisek na vyhlídce nad Dyjí., Pavla Gürtlerová, 2014
Pohled z vrcholovývh partií skalisek na udolí Dyje., Pavla Gürtlerová, 2014
Vožky amfibolitů v mramorech  ve vrcholovývh partiích skalisek na vyhlídce nad Dyjí., Pavla Gürtlerová, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]