Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tisová stráň

Vyhledávání

Tisová stráň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Lančov
Mapové listy: 3322, 33223
Geologická správní oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: Prudké svahy na pravém břehu údolí Dyje pod k.444,5 m n.m. ve Vranovské pahorkatině, 2 km na S od obce Lančov. Lokalita je nejlépe přístupná přímo z řeky nebo po stezce podél vody.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály nad údolím Dyje v migmatitizovaných rulách.
ID : 2979

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní podloží tvoří ortoruly moldanubika. Na lokalitě je patrné parciální tavení těchto hornin. Stejně tak lze pozorovat vztahy taveniny a restitu a struktury tavení. Ortoruly uzavírají místy polohy a čočky tmavého amfibolitu a ojediněle i světlého erlánu, který je pravděpodobně důvodem vápnitého položí, na které se váží tisy, které jsou důvodem ochrany této lokality.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie
Jevy: skála, intruze, charakteristická hornina, suť
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), tektonická
Hornina: ortorula, migmatit, amfibolit, erlan
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1833     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ochrana se vztahuje na skalnaté severní svahy nad Vranovskou nádrží se smíšeným porostem s výskytem tisu. Geologicky lokalita charakterizuje procesy v horninách moldanubika.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revizi geologického významu lokality . 23.8.2012; Lokalita je špatně přístupná po strmém zarostlém svahu. 1.11.2014;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.634 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 04.01.10
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.08.12, Hrdličková Kristýna 01.11.14, Kukal Zdeněk 27.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2979 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2979.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Tis červený na podkladu ortorul a migmatitů s vložkami erlánů., Pavla Gürtlerová, 2014
Vzorek erlanu ze sutě pod výchozy ortorul., Pavla Gürtlerová, 2014
Uzavřeniny amfibolitů v ortorulách moldanubika., Pavla Gürtlerová, 2014
Výchozy migmatitizovaných ortorul nad Vranovskou přehradou, Pavla Gürtlerová, 2014
Parciální tavení hornin, interakce taveniny s restitovou složkou., Pavla Gürtlerová, 2014
Výchozy migmatitizovaných ortorul nad Vranovskou přehradou, Pavla Gürtlerová, 2014
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]