Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rašeliniště Karlštejn

Vyhledávání

Rašeliniště Karlštejn

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Svitavy
Katastrální území: Pustá Rybná
Mapové listy: 1433, 14333
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: V depresi mezi Bubnovaným kopcem a Rovinou, 1,5 km vjv. od osady Karlštejn, severně od Zkamenělého zámku
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: V rámci mapy 1:25 000 nejvýše položené rašeliniště(735 m n. m.), s největší hloubkou (1,9 m).
ID : 2939

Geologie

Geologická charakteristika: Jde o přechodové rašeliniště s rašeliníko-dřevovým humolitem. Má pH 4,7 a dosahuje rozlohy 6 ha. Na základě pylové analýzy a radiokarbonového data z báze (2820 +- 80 l. B. P.) je možné za vznik rašeliniště pokládat starší subatlantikum (IX, 2800 l. B. P.–500/700 l. n. l.). Je to období, kdy jde ještě o člověkem neovlivněné přírodní prostředí. Předběžnou pylovou analýzou bylo zjištěno, že pokles dřevinné složky není tak výrazný jako např. v porušených ekosystémech Krušných hor. Rašeliniště vzniklo v době, kdy převládaly v území bukojedlové lesy a smrčiny, celkem hojně byla zastoupená líska (Corylus) a v mokřinách olšiny. Vývoj končí v některé z fází mladšího subatlantika (X, 500/650/700 l. n. l.– recent), jak potvrzuje i druhé radiokarbonové datum 820 +- 50 l. B. P., kdy se objevují ve větší míře byliny. Kromě smrku (Picea) došlo k poklesu množství pylových zrn některých dalších významných dřevin. Charakter vegetace určují obiloviny (Cerealia T. Triticum, typ pšenice) a další rostliny, které souvisí s činností člověka v blízkosti lokality.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: kvartérní geologie
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přechodové rašeliniště v oblasti Ždárských vrchů.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Hanžl, P., red. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 14-333 Svratka. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 13.11.08
Aktualizoval(a): Hanžl Pavel 13.01.08, Kukal Zdeněk 10.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2939 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2939.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]