Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Krouna

Vyhledávání

Krouna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Krouna
Mapové listy: 1433, 14333
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: 500 m jižně od Krouny v zářezu silnice a ve starých lomech
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchozy ve starých lomech
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2936

Geologie

Geologická charakteristika: Na lokalitě je odkryta litologická sekvence odpovídající svrateckému krystaliniku. Převažující horninou jsou jemnozrnné biotitické ruly až erlanového charakteru, které přecházejí do svorových rul. V těchto horninách vystupují budiny masivních erlanů a ve svahu nad silnicí se objevují i bloky skarnů. Pokud nejsou erlany budinovány, hranice mezi horninami jsou přechodné. V rulách je výrazná foliace uklánějící se mírně až středně k SSZ. Polohy až ložní žíly křemene s asymetricky deformovaným muskovitem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, litologie
Jevy: výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: rula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Charakteristická lokalita pro horniny svrateckého krystalinika v rámci geologického mapování 1:25 000.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Hanžl, P., red. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 14-333 Svratka 1 : 25 000 14-333 Svratka. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 13.11.08
Aktualizoval(a): Hanžl Pavel 13.01.09, Kukal Zdeněk 25.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2936 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2936.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]