Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zbrašovské aragonitové jeskyně

Vyhledávání

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Přerov
Katastrální území: Hranice
Mapové listy: 2514, 25141
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Příkré svahy na východním okraji lázní Teplice na Bečvou, na pravém břehu řeky, včetně vstupu do jeskyní, jižně od mostu spojujícího město s nádražím.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: systém krasových jeskyní, skalni stěny a svahy
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2899

Geologie

Geologická charakteristika: Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále tzv. gejzírové (nověji raftové) stalagmity a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým. Jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční stálou teplotou 14°C. Byly objeveny v roce 1912 a pro veřejnost jsou zpřístupněny od roku 1926. Z celkové délky chodeb dosahující téměř jednoho kilometru je přístupných asi 300 metrů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geologie, hydrogeologie, kvartérní geologie, geomorfologie, litologie, mineralogie, paleontologie, petrologie, sedimentologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: kras, jeskyně krasová, diskordance, inkrustace, jezero, konkrece, krasová kapsa, litologické rozhraní, propast, skála, skalní defilé, tektonické zrcadlo, vodopád, vrása, vrstva, voštiny, výchoz, zkameněliny - fauna, zlom
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), sedimentární , zvětrávání, hydrotermální mineralizace, organogenní (činnost organizmů)
Hornina: vápenec, travertin
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 2231     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Krasové území s komplexem Zbrašovských aragonitových jeskyní se všemi podzemními a povrchovými krasovými jevy, včetně výplně jeskyní, přírodních společenstev a přirozených hlubinných vývěrů oxidu uhličitého.
Střety zájmů: bez střetů, zástavba, turistika
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: dobrý 10.08.2015;

Literatura

Správa jeskyní České republiky - http://www.caves.cz/cz/jeskyne/zbrasovske-aragonitove-jeskyne/; Havíř, J.- Bábek, O. - Otava, J. (2004) : Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. - Geol. výzk Mor.Slez. v r. 2003, 46-50, Brno.; Otava, J. , Buriánek, D. , Bábek, O. , Bubík, M. , Čurda, J. , Geršl, M. , Gilíková, H. , Godány, J. , Havíř, J. , Krejčí, O. , Lehotský, T. , Maštera, L. , Nováková, D. , Petrová, P. , Poul, I., Tomanová Petrová, P. , Poul, I. , Skácelová, D. , Skácelová, Z. , Stráník, Z. , Švábenická, L. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč. ČGS Praha, Klárov, ČGS Brno, Leitnerova.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 02.10.08
Aktualizoval(a): Otava Jiří 14.11.08, Otava Jiří 10.08.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2899 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2899.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]